Konkurs dla młodzieży o Parlamencie Europejskim

Jak funkcjonuje Parlament Europejski? Czym zajmują się polscy europosłowie Grupy EPP? Jaki wpływ na Ciebie mają decyzje Parlamentu Europejskiego? W ramach kampanii Młodzi On-Life Województwa Lubuskiego ogłaszamy konkurs i czekamy na Wasze pisemne odpowiedzi na te pytania. Autorzy trzech najlepszych pojadą do Brukseli, aby skonfrontować swoje opinie z rzeczywistością.

 

Prace w edytorze tekstu o objętości do dwóch stron należy nadsyłać na adres: k.kozinska@lubuskie.pl do 12.11.17 r.

 

Wizyta odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2017 r. Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania.

W zgłoszeniu należy wpisać:

– imię, nazwisko, e-mail oraz telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej

– imię, nazwisko, e-mail oraz telefon kontaktowy do pełnoletniego opiekuna osoby zgłaszającej (jeśli osoba zgłaszająca jest niepełnoletnia)

W konkursie mogą wziąć udział osoby do 30 roku życia z terenu województwa lubuskiego.

Ogłoszenie wyników konkursu: 14 listopada 2017 r.

Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Dariusza Rosatiego w Gorzowie Wielkopolskim.

konkurs-wyjazd-parlament




Kampania edukacyjna

W Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Przytoczna zastała przeprowadzona kampania edukacyjna dla dzieci.

Dnia 27 października 2017 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im J. Kusocińskiego  w Przytocznej  oraz w szkole Podstawowej w Wierzbnie firmy  Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych Trans-Kom Sp. z o.o.,  z siedzibą w Poznaniu oraz Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o., z siedzibą w Międzychodzie, które świadczą usługi odbioru  i  zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie naszej gminy przeprowadziły  wykłady edukacyjne  wśród uczniów naszych szkół dotyczące prawidłowego  zbierania i segregowania  odpadów komunalnych w tym odpadów problemowych i niebezpiecznych.




Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Przytoczna …

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Przytoczna poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przytoczna”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej dla miejscowości Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przytoczna.

W ramach operacji zostaną wybudowane:

  • 24 przydomowe oczyszczalnie ścieków;
  • 5,00659 km kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych ;
  • 0,01 km zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.

Wartość uzyskanego dofinansowania : 1 911 566,00 zł.




I Sołecki Turniej FIFA

FB_IMG_1509182136491




Ogłoszenie

Przytoczna dnia 25.10.2017 r.

 

SS-I.4.OPP.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie

w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

Plik do pobrania:




EKOkredyt Prosument II

Skorzystaj z preferencyjnego finansowania i stwórz własne źródło energii!




XX Festiwal Piosenki Religijnej

Zapraszamy na XX Festiwal Piosenki Religijnej, który odbędzie się 29 października 2017 roku o godzinie 16.00 w GOKu.

festiwal piosenki religijnej




Ogłoszenie

Wójt Gminy Przytoczna serdecznie zaprasza na występy cyrkowe. WSTĘP
WOLNY dla dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym !!!

IMG_20171023_150840