Fotoradar w Przytocznej

Uprzejmie informujemy, że po długich oczekiwaniach w miejscowości Przytoczna już działa fotoradar. Urządzenie rejestrujące znajduje się  przy ul. Głównej w pobliżu Ośrodka Zdrowia.

Wszystkim kierowcom życzymy spokojnej jazdy.
GODZINY OTWARCIA BOISKA „ORLIK”

GODZINY OTWARCIA BOISKA „ORLIK” CZERWIEC 2018:

DATA: GODZINY OTWARCIA:
01.06.2018 13:00 – 18:00
02.06.2018 09:00 – 12:00
03.06.2018 17:30 – 21:00
04.06.2018 15:00 – 18:00
05.06.2018 15:00 – 18:00  i 18:00 – 20:00
06.06.2018 15:00 – 18:00  i 20:00-21:30
07.06.2018 15:00 – 20:00
08.06.2018 15:00 – 20:00
09.06.2018 10:00 – 17:00 i 17:00 – 20:00
10.06.2018 17:00 – 21:00
11.06.2018 15:00 – 18:00
12.06.2018 15:00 – 20:00
13.06.2018 15:00 – 18:00  i 20:00-21:30
14.06.2018 15:00 – 20:00
15.06.2018 15:00 – 18:00
16.06.2018 15:00 – 20:00
17.06.2018 15:00 – 20:00
18.06.2018 15:00 – 18:00
19.06.2018 15:00 – 18:00  i 18:00 – 20:00
20.06.2018 15:00 – 18:00  i 20:00-21:30
21.06.2018 15:00 – 20:00
22.06.2018 15:00 – 20:00
23.06.2018 09:00 – 14:00
24.06.2018 13:00 – 19:00
25.06.2018 15:00 – 18:00
26.06.2018 15:00 – 18:00  i 18:00 – 20:00
27.06.2018 15:00 – 18:00  i 20:00-21:30
28.06.2018 15:00 – 20:00
29.06.2018 15:00 – 20:00
30.06.2018 15:00 – 20:00

 

 

ANIMATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIANY GODZINY FUNKCJONOWANIA ORLIKA NIE PÓŹNIEJ NIŻ JEDEN DZIEŃ PRZED PLANOWANĄ ZMIANĄ ( informacja będzie zaznaczona na grafiku).

 

OŚWIETLENIE NA BOISKACH JEST URUCHAMIANE TYLKO W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE ( powyżej 10 osób ).
WYCIECZKA KLAS I- III DO OCHLI

22 maja – to data, na która dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie czekały z niecierpliwością. Tego właśnie dnia wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum Etnograficznego w Ochli oraz  Planetarium w Zielonej Górze.

Wyruszyliśmy tuż po godzinie 8.00. Droga minęła nam bardzo szybko, gdyż cały czas mieliśmy okazję słuchać ciekawych informacji o mijanych obiektach, które przekazywał nam przewodnik – pan Tadeusz Świder.

Na miejscu czekało na nas wiele atrakcji. Dzieci zapoznały się z ginącymi zawodami prezentowanymi przez rzemieślników. Wspólnie zrobiliśmy masło, z którym później zjedliśmy chleb, piliśmy maślankę. Nie jedno dziecko prosiło o dokładkę….pycha!!!!Mieliśmy okazję ciąć piłą drewno, nauczyć się tańca ludowego. Zwiedziliśmy całą zagrodę pochodzącą z Krobielewa, w tym dom prababci jednego z uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzbnie. Gospodarze skansenu przyjęli ucznia bardzo serdecznie obdarowując go prezentami.

Ogromną atrakcją okazała się przejażdżka bryczką, którą ciągnęła klacz Maja.

Na koniec imprezy dzieci zjadły kiełbaski z grilla.

Z zadowolonymi minami, po zakupie wspaniałych pamiątek wyruszyliśmy do Zielonej Góry. Wykorzystując wspaniałą pogodę zjedliśmy na rynku lody. Później udaliśmy się do Planetarium będące częścią Centrum Nauki Keplera. Obejrzeliśmy film „Polaris”  pod unikatową konstrukcją widowni z 10-metrową opuszczaną kopułą do pokazów. Podczas seansu słychać było zachwyt dzieci.

Każda dobra zabawa szybko się kończy i należało wracać do domu. Dzieci były zmęczone, ale szczęśliwe.

Około godziny 20.00 czekali na nas przy szkole rodzice.

Szkoda było wracać, bo wycieczki są przecież takie przyjemne. Z niecierpliwością czekamy na następną wycieczkę.

 

 
Dzień Dziecka
Hipokrates Ziemi Lubuskiej
Ankieta dla przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ankietuje przedsiębiorców na potrzeby badania rynku i analizy popytu przedsiębiorców w obszarze badań i rozwoju z zakresu innowacyjnego przemysłu pod kątem planowanej do realizacji inwestycji Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie.

Profil działalności Parku obejmował będzie:

 • wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych elementów technologii przemysłowych i kosmicznych (inżynieria materiałowa, badania wytrzymałościowe, systemy zrobotyzowane),
 • badania i prace wdrożeniowe w obszarze innowacyjnych technologii (elektronika satelity, projektowanie, budowa i testowanie nano-satelitów, testowanie elementów elektronicznych ze względu na radiację),
 • zastosowań sygnałów z przestrzeni kosmicznej m in. w przesyłaniu i przetwarzaniu danych (stacja naziemna odbioru danych satelitarnych, kryptografia i szyfrowana transmisja danych w systemach nawigacji i telekomunikacji satelitarnej, przeciwdziałanie cyberzagrożeniom),
 • diagnostyka i nowoczesne metody leczenia pracownika nowoczesnych zakładów pracy (medycyna kosmiczna).

 

Ankieta ma charakter poufny, zebrane informacje traktowane będą jako tajemnica przedsiębiorstwa i nie będą przekazane poza zespół opracowujący. Wyniki i wnioski zostaną opublikowane w zagregowanej formie.

 

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: coie@lubuskie.pl


Prosimy o udzielenie odpowiedzi w zakresie wykorzystania 7 laboratoriów, ankieta dostępna jest pod adresem: https://goo.gl/forms/mIuMHMXkv5fVDSep2
Informacja

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

 1. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej – budowa nowych obiektów w ramach rozwoju ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020”  w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)

 

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4
Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Przytoczna

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 30 maja 2018r. o godz. 1400  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Przytoczna, 24 maja 2018 r.

RG.0002.XLI.2018                                                                                        

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XLI Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 30 maja 2018r. o godz. 1400  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

–        otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–        ustalenie porządku obrad,

–        przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 24 kwietnia do 30 maja 2018 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności stowarzyszeń pożytku publicznego za 2017 rok.
 5. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej.
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2018-2030,
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytoczna,
 • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7 i 8 obręb Przytoczna.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4860

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/Konrad Golec