OGŁOSZENIE !

image_pdfimage_print

Starosta Międzyrzecki ogłasza możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

 

OGŁOSZENIE STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO
z
dnia 2 lutego 2015 r.

Działając na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 Marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) w związku z art. 44b. 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U.2011.127.721 z późn. zm.)

   Ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Prawo zgłaszania kandydatów posiadają:
– organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie powiatu międzyrzeckiego,
– jednostki samorządu terytorialnego (powiat, gmina).

Podstawa prawna :

art. 44b. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 

1. Przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, zwane dalej  „powiatowymi radami”, będące organami opiniodawczo – doradczymi.
2. Do zakresu działania powiatowych rad należy:
 1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: 
  a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz niepełnosprawnych;
 3) ocena realizacji programów;
 4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
 

Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 27 lutego 2015 r. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko kandydata
  2. adres
 3. nazwę organizacji lub jednostki samorządu terytorialnego dokonującej zgłoszenia.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na adres :

Starosta Międzyrzecki
ul. Przemysłowa 2
66 – 300 Międzyrzecz

Na kopercie należy umieścić dopisek „Kandydat do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych”.

 


STAROSTA

/-/ mgr inż. Grzegorz Gabryelski