150 tys. zł na wsparcie seniorów

image_pdfimage_print

Zarząd województwa lubuskiego przyjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz seniorów wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”. Na konkurs przeznaczono 150 tys. zł. Maksymalna kwota dofinansowania projektu może wynieść do 10 tys. zł.

– W regionie jest coraz więcej osób starszych, żyjemy dłużej, zmienia się jakość życia. Dlatego mocno wspieramy inicjatywy senioralne – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację zadania publicznego na rzecz seniorów w województwie lubuskim szczegółowo określonym w „Wojewódzkim Programie na rzecz Osób Starszych”, o którym mowa w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”.

Zgodnie z „Wojewódzkim Programem na rzecz Osób Starszych” planowane jest wsparcie zadania w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim, w tym:
–  realizacja projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych,
– realizacja projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej,
– działania przeciwdziałające e – wykluczeniu np. kursy, szkolenia, warsztaty itp.,
– wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej,
– zwiększanie świadomości osób starszych na temat przemocy.

Konkurs obejmuje zadanie, które realizowane będzie od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zwanych dalej oferentem lub podmiotami Programu (o których mowa w Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi).

Nabór ofert na nowych drukach obowiązujących od 1 marca 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie w najbliższych dniach zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Czas na złożenie ofert wyniesie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj.: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.