DANCE – PASSION AND LIFE

image_pdfimage_print

II Ogólnopolski Festiwal Tańca “Dance – Passion and Life”  Przytoczna – 09 maja 2015 r.

 

 

                          


II Ogólnopolski Festiwal Tańca
“Dance – Passion and Life” 
Przytoczna – 09 maja 2015r.

 

 ORGANIZATOR:

Gmina Przytoczna
Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej
Stowarzyszenie „NEW DANCE”
ul. Główna 42 , 66-340 Przytoczna
e-mail: new.dance@wp.pl

  

TERMIN:

09.05.2015r. (sobota), godz. 1000

  

MIEJSCE:

Gimnazjum im. Jana Pawła II 
Hala Sportowa
ul. Polna 17 , 66-340 Przytoczna

 

 PATRONAT HONOROWY: 

Wójt Gminy Przytoczna

 

 

 REGULAMIN FESTIWALU  

Ogólnopolski Festiwal Tańca jest przeznaczony

dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,

działających przy domach kultury, szkołach i innych placówkach.

 

 

 • CELE FESTIWALU
 • Wymiana doświadczeń (porównywanie umiejętności i poziomu naszego tańca).
 • Zachęcenie do uprawiania różnych form tańca młodzieżowego.
 • Wyłonienie laureatów najlepiej prezentujących choreografie pod względem techniki , kompozycji oraz stopnia zaawansowania.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Rozwijanie pasji i zainteresowań.
 • Rozbudzenie zdolności artystycznych.
 • Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa poprzez popularyzację walorów tanecznych i wychowawczych.
 • Wymiana pomysłów i doświadczeń z zakresu pracy między zespołami tanecznymi.
 •  Pogłębianie zainteresowań dzieci i młodzieży, inspirowanie do czynnego    uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 • Popularyzacja form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

 • KONKURENCJE TANECZNE :                
 • Inscenizacja taneczna
 • Disco Show
 • Show Dance
 • Hip – Hop
 • Hip – Hop Show
 • Miniatura taneczna
 • Inne propozycje taneczne

 

 • KATEGORIE WIEKOWE  – o przynależności do kategorii decyduje wiek najstarszego uczestnika
 •  do 6 lat – 2009 i młodsi
 •  7 – 11 lat – 2008 – 2004
 • 12 – 15 lat – 2003 – 2000
 • 16 lat i więcej – 1999 i starsi

 

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika.

 

Lp.

Kategoria taneczna

6 lat

i młodsi

7 – 11

lat

12 – 15 lat

16 lat            i starsi

1.

Inscenizacja taneczna

X

X

X

X

2.

Disco Show

——

X

X

X

3.

Show Dance

——

X

X

X

4.

Hip – Hop

X

X

X

X

5.

Hip – Hop Show

——

X

X

X

6.

Miniatura  taneczna

X

X

X

X

7.

Inne propozycje taneczne

X

X

X

X

 

 • KRYTERIA OCENY
 • dobór repertuaru i muzyki (stosownie do wieku i umiejętności).
 • estetyka kostiumów oraz wykorzystanie rekwizytów.
 • opracowanie choreograficzne.
 • technika wykonania.
 • ogólny wyraz artystyczny.

 

 • CZAS PREZENTACJI
 • od 2:00 min. do 4:00 min.

 

 • MUZYKA
 • własne nagranie na płycie CD , pamięć przenośna ( USB)

 

 • ORGANIZATOR ZAPEWNIA
 • Nagrodę główną- GRAND PRIX.
 • Puchary oraz dyplomy za I, II, III miejsca.
 • Puchary oraz dyplomy za zdobycie wyróżnień.
 • Scenę o wymiarach 12m x 12m.
 • Opiekę medyczną w czasie festiwalu.
 • Wstęp wolny dla publiczności.
 • Szatnię dla każdego z zespołów.

 

 •  ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE
 • Prawo do zmian w programie festiwalu.
 • Prawo do niewpisania na listę startową uczestników zgłoszonych    po 13.04.2015r.
 • Prawo rejestracji video i fotografowania festiwalu dla celów    archiwalnych oraz popularyzacji ruchu tanecznego.

 

 •  RADA ARTYSTYCZNA- JURY
 • W skład Rady Artystycznej wchodzi 3 sędziów.
 • Rada Artystyczna ma prawo do zmian w kategoriach tanecznych (połączyć je, rozdzielić lub dokonać innych zmian).
 • Rada Artystyczna ma prawo przenieść formację do innej kategorii tanecznej.
 • Rada Artystyczna wraz z organizatorem przyznaje nagrodę GRAND PRIX Festiwalu.

 

 •  WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.04.2015r. drogą elektroniczną na adres e-mail: new.dance@wp.pl
 • Kartę zgłoszenia wypełniamy osobno dla każdej kategorii.
 • Wysłanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalu.
 • Opłata startowa- 10 zł od każdego uczestnika za każdą kategorię taneczną.
 • Wniesienie opłaty startowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2015r. na konto Organizatora:

     Stowarzyszenie „NEW DANCE”,
ul. Główna 42,
66-340 Przytoczna

Konto BANK PKO BP SA OIII/ GORZÓW WIELKOPOLSKI

Nr: 31 1020 1967 0000 8002 0111 2689 

z dopiskiem:
Festiwal Tańca, nazwa zespołu, konkurencja taneczna, ilość osób.

 • W przypadku rezygnacji z udziału w festiwalu opłata nie podlega zwrotowi.

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Tancerze zobowiązani są do posiadania ważnego dokumentu tożsamości, stwierdzającego wiek uczestnika. W przypadku braku takiego dokumentu grozi dyskwalifikacja.
 • Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny lub instytucji delegującej.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju. Instytucje delegujące zobowiązane są ubezpieczyć uczestników festiwalu.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 • Organizator nie sprawuje opieki nad uczestnikami imprezy.
 • Wszyscy uczestnicy muszą podporządkować się zaleceniom organizacyjnym, przepisom BHP i PPOŻ.
 • Wszystkie kwestie sporne nie ujęte regulaminem rozstrzyga Kierownik Festiwalu w porozumieniu z Sędzią Głównym.
 • Potwierdzenie udziału podczas rejestracji w dniu 09.05.2015r. do godz. 09:30
 • Każda formacja może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach tanecznych.
 • O przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek najstarszego uczestnika.
 • Wszyscy tancerze zobowiązani są do używania obuwia tanecznego                   (lub tańczenia boso). Niedozwolone jest używanie obuwia, które może zniszczyć lub zarysować podłogę.
 • Zobowiązuje się wszystkich uczestników festiwalu o zachowanie porządku. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia na halę sportową.
 • W trakcie trwania festiwalu funkcjonować będzie kawiarenka oraz punkt gastronomiczny.
 • Organizator nie bierze udziału w konkursie o nagrodę GRAND PRIX Festiwalu.

 

 

 • INFORMACJE

 

BIURO  ORGANIZACYJNE  FESTIWALU
Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej
Stowarzyszenie „NEW DANCE”
ul. Główna 42 , 66-340 Przytoczna
e-mail : new.dance@wp.pl
www.nowinka.eu

 

 

KIEROWNIK FESTIWALU
Manuela Mamys
tel.: 512 499 893
e-mail: manuela03@wp.pl