DARMOWE PORADY PRAWNE

image_pdfimage_print

Informujemy, że zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa od 1 stycznia 2016 roku Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu realizuje zadanie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej.

Z porad prawnych  można skorzystać od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 19:00 w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie, przy ul. Przemysłowej 42. Telefon kontaktowy : 95 714 21 31

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje następującym osobom:

– młodzieży do 26 roku życia,

– osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

– osobom, które ukończyły 75 rok życia,

– osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny,

– kombatantom, osobom będącym ofiarami represji wojennych i stanu wojennego,

– weteranom,

– zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej musi okazać się dokumentem tożsamości oraz odpowiednim dokumentem, który uprawnia do otrzymania porady ( legitymacja, decyzja administracyjna, KDR). Ponadto korzystający z pomocy zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o niepobieraniu nienależnie świadczeń.

W przypadku sytuacji kryzysowej, osoba może niezwłocznie uzyskać pomoc prawną na podstawie pisemnego oświadczenia.

Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Uwaga!

Pomoc prawna  polegała na:

– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługującym jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

– pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

– sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.