DOTACJA NA „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”

image_pdfimage_print

Gmina Przytoczna otrzymała dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu – „Książki naszych marzeń”.
Na wniosek Wójta, przyznano Gminie Przytoczna dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne, realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży –„Książki naszych marzeń” w łącznej wysokości 3470,00 zł
z czego:
 2170,00 zł Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej,
 1300,00 zł Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie,
Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 4 337,50 zł, z czego wkład własny Gminy Przytoczna to 867,50 zł.
Program „Książki naszych marzeń” zakłada zakup książek, których tematyka będzie bliska współczesnym uczniom, książek, które mają zaciekawiać, rozwijać zainteresowania, zdolności, które są chętnie czytane. Wyboru dokonują rodzice i uczniowie.
W/w program jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Celem programu jest:
 doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata,
 promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych,
 wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów – atrakcyjnych dla nich,
 urozmaicenie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych,
 rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej,
 rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.