DROGI MIESZKAŃCU !

image_pdfimage_print


Gmina Przytoczna przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, którego celem jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców naszej gminy.

 

 

Drogi Mieszkańcu!

 

   Gmina Przytoczna przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

   Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Przytoczna uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

   Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Przytoczna poprzez podjęcie działań w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, wymiany przestarzałych i wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania budynków, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

   WAŻNE: Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Przytoczna i innych podmiotów funkcjonujących na terenie gminy na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.

   Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków w dniach 19.01.2015 r. (poniedziałek) do 07.02.2015 r. (sobota) zostanie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł niskiej emisji (rodzajów urządzeń do ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej). Inwentaryzacji poddane zostaną budynki mieszkalne, handlowe i usługowe. Właściciele nieruchomości proszeni są o pomoc w wypełnianiu ankiety i przygotowanie informacji dotyczących m.in.:

– Wieku budynku,
– Powierzchni użytkowej budynku,
– Źródła ogrzewania budynku i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (rodzaj i wiek źródła ciepła, stosowane paliwo),
– Orientacyjnego zużycia paliw i energii na cele ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody użytkowej,
– Wykonanych termomodernizacji budynku.

Ankietyzację przeprowadzać będą pracownicy firmy Green Key z siedzibą w Poznaniu posiadający upoważnienie Wójta Gminy Przytoczna.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy Przytoczna pod nr tel. 881935510

 

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk