DZIAŁAJ ŚWIADOMIE-  DBAJ O ŚRODOWISKO!!

image_pdfimage_print

Wraz ze wzrostem poziomu życia, zwiększającym się problemem stają się odpady powstające w wyniku działalności przemysłowej i bytowej człowieka. Na ich ilość, oprócz czynnika demograficznego, bezpośredni wpływ ma styl życia i poziom świadomości społeczeństwa.

Głównym celem polityki państwa w zakresie gospodarowania odpadami jest przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, odzyskiwanie surowców, ich ponowne wykorzystywanie oraz bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów niewykorzystanych.

Wyjątkowo trudnym, a zarazem  priorytetowym do rozwiązania problemem w zakresie gospodarki odpadami jest kontrola przepływu i unieszkodliwianie odpadów nazy­wanych popularnie niebezpiecznymi, do których zaliczamy zużyte i przeterminowane akumulatory i baterie.

Ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, cechy biologiczne i inne właściwości, odpady niebezpieczne mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, zwierząt, jak również  całego środowiska. Powstają one w głównej mierze w wyniku działalności przemysłowej i usługowej człowieka. Oprócz tego, wytwarzane są również w służbie zdrowia, siłach zbrojnych i instytucjach paramilitarnych, szkolnictwie oraz w gospodarstwach domowych.

Mimo znacznego podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa związanego z zagrożeniami jakie niesie ze sobą zła lub niepełna gospodarka odpadami, stan wiedzy wielu mieszkańców polskich miast i wsi, jak również gotowość do racjonalnych działań w tej sferze są wciąż niewystarczające. Dlatego tak ważne jest prowadzenie intensywnych działań informacyjnych i szkoleniowych (edu­kacyjnych), których głównym celem jest  uzmysłowienie ludziom  konieczności podejmowania  prac związanych z pozyskaniem wiedzy na temat źródeł odpadów, opracowywaniem metod produktywnego zmniejszania ich szkodliwego wpływu na środowisko i wreszcie wprowadza­niem nowych metod efektywnej zbiórki i recyklingu różnego rodzaju odpadów, w szczególności przeterminowanych i zużytych akumulatorów i baterii.

Dlaczego należy segregować baterie?

Dla większości z nas odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się bardzo prosta –  są szkodliwe dla środowiska. Odpowiedź jest jak najbardziej poprawna, jednakże nie wystarczająco uświadamiająca nasze społeczeństwo. Bowiem wielu z nas w rzeczywistości nie ma pojęcia, jakie niebezpieczne związki posiadają te odpady. Baterie zaliczają się do niezwykle groźnych odpadów, które mają niemały wpływ nie tylko na środowisko, ale i na nasz organizm.

Baterie mają w sobie szereg substancji toksycznych – metale ciężkie, takie jak ołów (który ma właściwości mutagenne, zmniejsza płodność, powoduje choroby nerek, układu pokarmowego i serca), rtęć (ma negatywny wpływ na układ nerwowy, emocjonalny, wzrok, słuch), kadm (deformuje szkielet, wpływa negatywnie na zawartość wapnia i fosforu w kościach, zaburza pracę nerek, powoduje zmiany nowotworowe), a także niebezpieczne kwasy, które mają właściwości żrące. 

Każda bateria i akumulator wyrzucony do kosza na śmieci, do lasu lub na łąkę powoduje zagrożenie dla środowiska!!!

Wszystkie zużyte baterie zebrane selektywnie poddawane są recyklingowi dzięki czemu:

  • zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska,
  • odzyskuje się wiele cennych surowców np. cynk,
  • zmniejsza się ilość odpadów na składowisku

Wszystkie zużyte baterie zbierane są w specjalistycznych pojemnikach, które znajdują się w:

  • Urzędzie Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4 (pojemniki znajdują się na parterze i pierwszym piętrze);
  • Szkołach, świetlicach, budynkach użyteczności publicznej i sklepach na terenie Gminy Przytoczna;
  • Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Dworcowa 8 w Przytocznej (PSZOK czynny jest w każdy wtorek miesiąca w godz. 8-16, oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8-12).

Zużyte akumulatory oddawać można do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów !