Działanie 1.5 PO KL

image_pdfimage_print

Informacja o konkursie zamkniętym na realizację projektów w ramach Działania 1.5 PO KL „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs zamknięty na realizację projektów w ramach Działania 1.5 PO KL „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.

Do konkursu mogą przystąpić wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową). Wnioskodawca może otrzymać 85% wartości projektu, istnieje konieczność wkładu własnego w wysokości 15% w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r. w ramach Działania 1.5 można otrzymać dofinansowanie na realizację następujących projektów:

  1. Wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:

a) wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,

b) wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.

    2. Upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

Wsparcie kierowane jest do:

  • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, tzn. osób pozostających bez zatrudnienia będących rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka w wieku do lat 3 lub osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz planujących powrót na rynek pracy;
  • pracodawców.

Alokacja na przedmiotowy konkurs wynosi: 50 000 000 zł.

Termin  składania wniosków: do dnia 28 grudnia 2012 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod numerami telefonów: 22 461 63 32 oraz 22 461 63 80.

Jednocześnie informuję, iż w dniach 4 i 12 grudnia 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje spotkania informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie. Spotkania odbędą się w Warszawie, przy ul. Tamka 1 w godz. 12.00-14.00 i dotyczyć będą zakresu merytorycznego dokumentacji konkursowej i obowiązujących zasad Systemu Realizacji PO KL. Przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzą na pytania i wątpliwości odnośnie treści dokumentacji konkursowej, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących
przy aplikowaniu o środki.

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Jedynie otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu. o uczestnictwa w spotkaniach można zgłaszać się dokonując rejestracji na stronie www.kapitalludzki.gov.pl.

                                                                              Z poważaniem

WICEDYREKTOR

ds. Funduszy Europejskich

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

w Zielonej Górze 

Waldemar Stępak