Dzierżawa gruntu

image_pdfimage_print

Wójt Gminy Przytoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Przytoczna, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (test jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102 , poz. 651 z późn. zm.) Wójt Gminy Przytoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Przytoczna, przeznaczonych do oddania w dzierżawę .

Działka położona jest w miejscowości Goraj, część działki 148/2

  1. Oznaczenie przedmiotu dzierżawy: część działki oznaczona nr ewidencyjnym 148/2, w miejscowości Goraj KW GW1M/00032514/9.
  2. Powierzchnia przedmiotu dzierżawy: 1000m2                                                                               
  3. Opis  przedmiotu dzierżawy: działka niezabudowana
  4. Przeznaczenie  przedmiotu dzierżawy: dzierżawa pod teren rekreacyjny.
  5. Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy dzierżawy.
  6. Wysokość  opłaty z tytułu dzierżawy: 0,27 zł za metr kwadratowy powierzchni gruntu (w skali roku).

Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty związane z dzierżawionym gruntem.

  1. Termin wnoszenia opłat: Czynsz dzierżawny będzie płatny w skali roku w terminie do 15 – tego października każdego roku dzierżawionego, przelewem na wskazany w umowie numer rachunku bankowego.
  2. Zasady aktualizacji opłaty: Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawy w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Przytoczna.