Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

image_pdfimage_print

Dnia 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.(Dz. U. z 2014 r., poz. 1863).

Program ma na celu promowanie pozytywnego wizerunku, umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej, zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od dnia 01.01.2018 r. można ubiegać się o nową formę karty, a mianowicie o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny. Posiadanie dokumentu elektronicznego umożliwia korzystanie z Karty na swoim urządzeniu mobilnym. Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej jest bardzo atrakcyjnym narzędziem w znacznym stopniu ułatwiającym rodzinom wielodzietnym korzystanie z przysługujących im zniżek.

Rodziny ubiegające się po raz pierwszy o przyznanie Karty Dużej Rodziny powinny wnioskować o obie formy karty jednocześnie (tradycyjną i elektroniczną). Do dnia 31 grudnia 2019 roku przyznanie dwóch form karty jest bezpłatne.

Rodziny, której złożyły wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed 1 stycznia 2018r., do dnia 31 grudnia 2019r. mogą ubiegać się o bezpłatne wydanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Przytoczna, w sekretariacie, w godzinach urzędowania.