FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

image_pdfimage_print

Stowarzyszenia mogą składać wnioski o przyznanie dotacji w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2015 rok.

 

   Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

   Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach jednego z trzech priorytetów:

Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo;
Priorytet 2. Aktywni obywatele;
Priorytet 3. Silne organizacje pozarządowe (w ramach priorytetu 4 wydzielono komponent działań systemowych).

   Projekty mogą być realizowane w ciągu jednego roku (od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.) lub w ciągu dwóch lat (od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2016 r.). W Komponencie Działań Systemowych w priorytecie 3 realizowane są jedynie projekty dwuletnie: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2016 r. lub projekty trzyletnie: od 1 maja 2015 r. do 30 listopada 2017 r. Dotacje wynoszą od 10 do 750 tys. zł.

   W konkursie ogłoszonym w ramach P FIO oferty należy składać w dwóch formach:

– złożenie oferty w wersji elektronicznej przez Generator Ofert FIO
– wysłanie lub dostarczenie oferty w wersji papierowej lub złożenie oferty za pomocą profilu zaufanego e-PUAP, zgodnie z instrukcją zawartą w Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2015 r. (oferty w Komponencie muszą być składane przez e-PUAP).

Do wersji papierowej (lub złożonej przez e-PUAP) należy załączyć wymagane załączniki. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl . Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać do 19 stycznia 2015 r. do godz.16:15.

Jeden wydrukowany i podpisany egzemplarz oferty (tożsamy z przesłaną wersją elektroniczną) wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna zostać trwale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do 19 stycznia 2015 r. na podany poniżej adres Departamentu Pożytku Publicznego (decyduje data stempla pocztowego), złożyć osobiście, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub złożyć ofertę za pomocą profilu zaufanego e-PUAP w wymaganym terminie.

Więcej informacji na stronie: 
www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2015,3637.html


źródło: www.mpips.gov.pl