Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w pierwszym półroczu 2019 r.

Informacja o terminach wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Przytoczna w 2019 r.

 

I N F O R M A C J A

o terminach wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Przytoczna w 2019 r.

Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane):

Miesiąc Dzień miesiąca
styczeń 8, 22
luty 5,19
marzec 5, 19
kwiecień 2, 16, 29
maj 14, 28
czerwiec 11, 25

Uwaga: zmieszane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu

Odpady komunalne segregowane (worki selektywnej zbiórki odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne):

Miesiąc Dzień miesiąca
styczeń 17
luty 20
marzec 21
kwiecień 17
maj 22
czerwiec 19

Uwaga: segregowane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu

Odpady komunalne biodegradowalne, w tym odpady zielone:

Miesiąc Dzień miesiąca
styczeń 17
luty 20
marzec 27
kwiecień 17
maj 10, 23
czerwiec 6, 28

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Przytoczna, proszę wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych
o zgłaszanie ewentualnych uwag co do sposobu zbierania odpadów, jak również zgłaszanie potrzeb dostarczenia worków do segregacji oraz dostawienia pojemników, które będą gwarantowały utrzymanie czystości i porządku, pod nr tel. 95 781-41-11 lub w urzędzie gminy
– pokój nr 5 (parter).

Wójt Gminy Przytoczna

 /-/ Bartłomiej Kucharyk