Informacja dotycząca obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru – BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.Integralną częścią BDO
jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami,
który został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. planowane
jest uruchomienie kolejnych modułów systemu tj. moduł ewidencji i moduł
sprawozdawczości.

Uruchomienie
wskazanej funkcjonalności BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie
informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom
w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych
i sprawozdawczych.

Obowiązkowi
rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art.
51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg
rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. W
takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru.
Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia
przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru BDO z urzędu przez
marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania
działalności danego podmiotu.

Dodatkowe informacje na
temat BDO dostępne są na stronie www.bdo.mos.gov.pl, pod
mailem pomoc.bdo@mos.gov.pl oraz
pod numerem infolinii: 22 37 50 500.