INFORMACJA O NABORACH

image_pdfimage_print

Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW.

 

Zarząd Województwa Lubuskiego

na wniosek

Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

– termin składania wniosków: 01.07.2013 r. – 15.07.2013 r.
– limit dostępnych środków: 331 641,71 zł

– minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
min. 8 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Tematyczny zakres pożądanych operacji:

  Przedsięwzięcie 1

 • Realizacja programów edukacji kulturalnej
 • Wspieranie działalności zespołów artystycznych i twórców lokalnych
 • Szkolenia animatorów kultury
 • Atrakcyjne kierunki edukacyjne z uwzględnieniem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • Lokalne atrakcje turystyczno-edukacyjne i poznawcze

Przedsięwzięcie 2

 • Ośrodki zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców: place zabaw, tereny rekreacyjne, boiska
 • Wyposażenie zespołów artystycznych w stroje i instrumenty
 • Kursy w zakresie przygotowania potraw lokalnych i regionalnych
 • Promocja twórczości kulturalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze
 • Wyposażenie muzeów

  Przedsięwzięcie 3

 • Tworzenie szlaków turystycznych
 • Uruchomienie bazy danych o terenach Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”
 • Wytyczenie i budowa szlaków oraz ścieżek turystycznych i spacerowych
 • Zakup sprzętu dla klubów sportowych

Przedsięwzięcie 4

 • Usługi rzemieślnicze, turystyczne, gastronomiczne oraz w zakresie wydawnictwa
 • Wyposażenie sal sportowych i świetlic

2. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

– termin składania wniosków: 01.07.2013 r. – 15.07.2013 r.

– limit dostępnych środków: 287 927,00 zł

– minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
min. 7 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Tematyczny zakres pożądanych operacji:

  Przedsięwzięcie 1

 • Usługi rzemieślnicze

 Przedsięwzięcie 3

 • Materiały reklamowe
 • Usługi w zakresie gastronomii i informacji, w tym przy ścieżkach i szlakach turystycznych

 Przedsięwzięcie 4

 • Usługi budowlane oraz w zakresie zagospodarowania terenów rekreacyjnych
 • Usługi agroturystyczne, rzemieślnicze i rękodzielnicze
 • Usługi budowlane i  rzemieślnicze oraz organizacji imprez
 • Zakup sprzętu mającego na celu uruchomienie lub  rozszerzenie działalności organizacji imprez i turystyki

3. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

– termin składania wniosków: 01.07.2013 r. – 15.07.2013 r.

– limit dostępnych środków: 298 281,67 zł

– minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
min. 7 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Tematyczny zakres pożądanych operacji:

Przedsięwzięcie 1

 • Usługi remontowe, budowlane, rzemieślnicze, produkcja

Przedsięwzięcie 2

 • Usługi budowlane oraz w zakresie zagospodarowania terenów rekreacyjnych
 • Usługi rzemieślnicze
 • Szkolenia i przyuczenie do zawodu

Przedsięwzięcie 3

 • Usługi w zakresie gastronomii i informacji, w tym przy ścieżkach i szlakach turystycznych
 • Materiały reklamowe
 • Organizacja imprez rekreacyjnych
 • Usługi w zakresie multimediów, rzemieślnicze, poligrafii

Przedsięwzięcie 4

 • Usługi rzemieślnicze oraz w zakresie wydawnictwa
 • Produkcja

Miejsce i tryb składania wniosków – wnioski należy składać, bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie „LGD Działaj
z Nami”, ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 – 13.00. Wnioski należy składać w 3 egzemplarzach: 1 dla LGD, 1 dla IW i 1 dla Beneficjenta. Przynajmniej 1 egzemplarz (przeznaczony dla LGD) powinien zawierać dokumenty sporządzone na drukach przygotowanych przez LGD, pomocne przy ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru. Druki te zamieszczone są na stronie LGD.      
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami”: www.lgddzn.pl, w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl, a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl             
Dodatkowo informacji udziela: Paweł Bugała, tel. 068/475 46 23

UWAGA: Odpowiedzialność za poprawność złożonego wniosku ponosi wnioskodawca.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi