INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW.

 

Zarząd Województwa Lubuskiego

na wniosek

Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

  1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

– termin składania wniosków: 15.03.2013 r. – 29.03.2013 r.
– limit dostępnych środków: 245 454,55  zł

– minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji: min. 8 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Tematyczny zakres pożądanych operacji:

  • Przygotowanie i wydanie publikacji (w tym: folderów, map, ulotek, przewodników, prospektów) promujących walory przyrodnicze,
  • Odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie oraz zagospodarowanie terenu przyległego zabytkowych obiektów małej architektury w celu poprawy atrakcyjności turystycznej obszaru.

2. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

– termin składania wniosków: 15.03.2013 r. – 29.03.2013 r.         
– limit dostępnych środków: 3 500 000,00 zł

– minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
min. 8 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Tematyczny zakres pożądanych operacji:

  • Budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne lub społeczno-kulturalne umożliwiających wykorzystanie zasobów przyrodniczych,
  • Urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku umożliwiających kontakt z przyrodą,
  • Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu ich wykorzystania do rekreacji lub poprawy estetyki miejscowości,
  • Budowa, przebudowa lub remont ścieżek rowerowych, szlaków pieszych umożliwiających dostęp do atrakcji przyrodniczych.

3. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

– termin składania wniosków: 15.03.2013 r. – 29.03.2013 r.

– limit dostępnych środków: 200 000,00 zł

– minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
min. 7 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Tematyczny zakres pożądanych operacji:

  • Zakup w celu świadczenia usług maszyn, narzędzi, urządzeń i sprzętów przydatnych przy budowie instalacji sanitarnych lub przyczyniających się do ochrony środowiska.

4. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

– termin składania wniosków: 15.03.2013 r. – 29.03.2013 r.

– limit dostępnych środków: 600 000,00 zł

– minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
min. 7 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Tematyczny zakres pożądanych operacji:

  • Zakup w celu świadczenia usług maszyn, narzędzi, urządzeń i sprzętów przydatnych przy budowie instalacji sanitarnych lub przyczyniających się do ochrony środowiska.

Miejsce i tryb składania wniosków – wnioski należy składać, bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami”, ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 – 16.00. Wnioski należy składać w 3 egzemplarzach: 1 dla LGD, 1 dla IW i 1 dla Beneficjenta. Przynajmniej 1 egzemplarz (przeznaczony dla LGD) powinien zawierać dokumenty sporządzone na drukach przygotowanych przez LGD, pomocne przy ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru. Druki te zamieszczone są na stronie LGD.      
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami”: www.lgddzn.pl, w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl, a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl             
Dodatkowo informacji udziela: Paweł Bugała, tel. 068/475 46 23

UWAGA: Odpowiedzialność za poprawność złożonego wniosku ponosi wnioskodawca.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach II schematu Pomocy Technicznej  
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi