KOLEJNE INWESTYCJE W GMINIE PRZYTOCZNA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

image_pdfimage_print

W lipcu br. zostaną podpisane umowy z beneficjentami na działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

10 lipca 2012 roku Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził Listę operacji wybranych do realizacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uroczyste podpisanie umów z Beneficjentami tego działania planowane jest na 20 lipca 2012 roku i odbędzie się w Sali Kolumnowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Wybrane w ramach II naboru projekty dotyczą gospodarki wodno – ściekowej. Przyznana kwota pomocy dla wszystkich 45 operacji wynosi ok. 65 mln zł.

Gmina Przytoczna na dwa zadnia: „Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków i remont SUW Przytoczna” pozyskała kwotę 1 093 079,00.

Celem tego działania jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, obejmujących elementy infrastruktury technicznej, warunkujących rozwój społeczno – gospodarczy, co przyczyni się do poprawy warunków życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomoc udzielana jest na realizację projektów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, w szczególności: zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, w tym kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej. Obejmuje również tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych, a także wytwarzanie lub dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. W ramach działania możliwa jest również budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie targowiska stałego.

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji projektu, nie może przekroczyć:

• 4 000 000 zł – na projekty w zakresie gospodarki wodno – ściekowej;

• 200 000 zł – na projekty w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;

• 3 000 000 zł – na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych;

• 1 000 000 zł — w przypadku operacji dotyczącej budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego.

Poziom pomocy z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych projektu pochodzi ze środków własnych.