KONKURS FOTOGRAFICZNY

image_pdfimage_print

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
ARCHITEKTURA GMINY PRZYTOCZNA

W OBIEKTYWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej
2. Celem konkursu jest uwiecznienie na fotografii otaczającej nas architektury w Gminie Przytoczna.
3. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych Gminy Przytoczna, młodzieży szkół średnich oraz dorosłych.
4. Konkurs jest rozgrywany w kategorii:
– uczniowie Szkół Podstawowych

– uczniowie Gimnazjum

– uczniowie szkół średnich

– dorośli
5. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.
6. Nadesłanie lub przekazanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
7. Konkurs trwa od 10 lipca 2015 roku do 30 września 2015 roku.

II. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie serii zdjęć pt: Architektura Gminy Przytoczna w obiektywie.
  Celem konkursu jest prezentacja architektury znajdującej się na terenie Gminy Przytoczna. Temat należy wziąć bardzo szeroko: od budynku, aż po detale zawarte na budynkach.
 2. W ramach konkursu maksymalnie można złożyć 6 fotografii.
  Do każdej fotografii należy dołączyć krótki opis zdjęcia.
  W konkursie mogą być wykorzystane zdjęcia aktualnie wykonane przez autora biorącego udział w  konkursie.
 3. Zdjęcia konkursowe należy dostarczyć w formie elektronicznej [plik JPG w oryginalnej rozdzielczości + plik tekstowy z opisem zdjęć].
  Forma dostarczenia prac konkursowych:
  a) przesłanie na adres poczty elektronicznej gokprzytoczna@o2.pl
  Przesyłając zdjęcia w formie elektronicznej należy wpisać w tytule maila:
   2015_konkurs fotograficzny_imię nazwisko
  Przesyłając pracę konkursową za pomocą poczty elektronicznej należy dołączyć skan wypełnionego i podpisanego ZAŁĄCZNIKA NR 1 i w przypadku osoby niepełnoletniej skan wypełnionego  i  podpisanego ZAŁĄCZNIKA NR 2.                                                                                                                                                                                                                                                              b)przesłanie pocztą tradycyjną lub osobiste złożenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Przytocznej, ul. Główna 42.                                                         

Przesyłając lub składając osobiście prace konkursowe należy na kopercie dopisać:
2015_konkurs fotograficzny_imię  nazwisko
Praca konkursowa musi być nagrana na płytę CD [zdjęcia+ opisy] – 1 płyta.
Przesyłając pracę konkursową za pomocą poczty tradycyjnej lub składając pracę osobiście należy dołączyć wypełniony i podpisanego ZAŁĄCZNIK NR 1 i w przypadku osoby niepełnoletniej wypełniony i podpisany ZAŁĄCZNIK NR 2.
4. W ramach konkursu, każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia jednego zdjęcia, które zostanie opublikowane na profilu FACEBOOK GOK Przytoczna.
W związku z publikacją wybranego zdjęcia na profilu FB przewidziana jest nagroda specjalna dla osoby, której zdjęcie uzyska do dnia zakończenia konkursu największą ilość tzw. „polubień”.
5. Do składanej w konkursie pracy należy obowiązkowo dołączyć następujące informacje:
a. imię i nazwisko autora pracy konkursowej,
b. adres zamieszkania uczestnika konkursu, telefon kontaktowy, e-mail,
c. deklaracje z podpisem o treści (załącznik nr 1):
„Niniejszym deklaruję, że przekazuję prawa autorskie do ww. materiału i zdjęć Gminnemu Ośrodkowi Kultury (jest to warunek by najlepsze zdjęcia mogły zostać umieszczone na Wystawie pokonkursowej, która będzie przygotowana w Sali Kameralnej GOK i będzie dostępna do publicznego zwiedzania).
d. podpisaną klauzulę (załącznik nr 2):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu Architektura Gminy Przytoczna w obiektywie w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami).
6. Osoby niepełnoletnie dołączą pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie
(załącznik nr 2).
7. W Konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nie zostały nigdzie publikowane oraz nie brały
udziału w żadnym konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów niniejszego regulaminu.
9. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
10. Prace należy dostarczyć do 30 września 2015 roku – decyduje data wpływu.
11. Prace konkursowe nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Organizator powołuje Komisję Konkursową.
2. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod kątem kreatywności oraz wizji artystycznej, z naciskiem na charakterystyczne detale budownictwa mieszkalnego w Gminie Przytoczna.
3. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc exaequo.
4. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora (www.przytoczna.naszgok.pl) oraz na gminnej stronie internetowej (www.przytoczna.pl) w terminie do 15 października 2015 roku.

 

[wpdm_package id=’26398′]

[wpdm_package id=’26416′]