KONKURS OFERT NA POWIERZENIE ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

image_pdfimage_print

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami), Uchwały nr II/12/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (DZ. URZ. WOJ. LUB. z dnia 15.12.2014 r., poz. 2397).

Wójt Gminy Przytoczna
Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Przytoczna
w 2015 r.
w zakresie:

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i 3 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
I. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 2.000,00 zł.
II.
Rodzaj zadania i termin realizacji.

Wsparcie działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez realizację zajęć sportowo-profilaktycznych i zajęć profilaktycznych z zakresu edukacji i kultury, profilaktyki antyalkoholowej oraz innych uzależnień.

Termin realizacji: 20.11.2015 r. – 20.12.2015 r.

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz, 873 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Przytoczna z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami (DZ. URZ. WOJ. LUB z dnia 15.12.2014r., poz. 2397).

Podstawą zlecenia zadania oraz przekazania dotacji jest Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zawarta
w jego wykonaniu pisemna umowa o wsparcie realizacji zadania zawarta z wybranym oferentem lub oferentami, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.).

2. Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Do oferty należy dołączyć:

– aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Starostę, o której mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001 r., poz.889 ze zm.)

 1. Dokumenty powinny być składane w oryginałach bądź jako kopie poświadczone
  za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji.
 2. Złożenie ofert na dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.
 4. Podpisanie umowy o powierzeniu realizacji zadania nastąpi niezwłocznie od dnia rozstrzygnięcia konkursu i zatwierdzeniu przez Wójta.
 5. Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym oferentem lub oferentami. Przekazanie środków stanowiących dotację na wsparcie realizacji zadania nastąpi na rachunek bankowy oferenta.
 6. W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania złożone zostanie sprawozdanie
  z jego realizacji według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
 7. Niewykorzystane w terminie realizacji zadania środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Przytoczna w terminie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych
  IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane w terminach wstępnie określonych w punkcie II niniejszego ogłoszenia. Szczegółowy harmonogram realizacji zadania wynikać będzie z zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania. Oferent w realizacji zadania zobowiązany jest do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V. Termin składania ofert.

1.Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2011 r. nr 6 poz. 25 z późn. zm.). Wzór oferty jest dostępny w sekretariacie Urzędu Gminy.

 1. 2. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z odpisem z właściwego rejestru wraz z załącznikami wymienionymi punkcie III.3. należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Przytoczna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Przytoczna ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna – w terminie do 12.11.2015 r. do godz.15.30.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2015 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Przytoczna, pok. Nr 6.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą w oparciu o kryteria, o których mowa w art., 15.1 ustawy z dnia 25 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz:
 • ocenę zgłoszonych możliwości realizacji zadania,
 • zdeklarowaną jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
 • ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania ,
 • zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,
 1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

VII. Zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty.

Z budżetu Gminy Przytoczna na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, jakie określono w niniejszym ogłoszeniu w roku 2014 r. wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz tryb i termin rozliczania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem lub oferentami wyłonionymi w wyniku postępowania konkursowego.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej /www.przytoczna.bip.net.pl/.

3. O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk