KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

image_pdfimage_print

Z dniem 27 maja br. wprowadzono nowy instrument polityki rynku pracy – KFS, którego celem jest finansowanie kosztów kształcenia poniesionych przez pracodawców.

 

Międzyrzecz, dnia 10 września 2014 r.

 

Szanowni Państwo,

   Z dniem 27 maja br. nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzono nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

 

   Środki KFS przeznaczone mogą zostać na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy i przeznaczyć je można na:

 

– określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowaniem tego kształcenia ze środków KFS,
– kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
– egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
– badanie lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

   O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. W pierwszym okresie, tj. w 2014-2015 r. środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.

 

   Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

   Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu obecnie dysponuje środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zachęca wszystkich zainteresowanych do składania wniosków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

 

   Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie urzędu w pokoju nr 38, 39 (CAZ, III piętro) lub ze strony internetowej pod adresem: http://www.pupmiedzyrzecz.pl/Pliki?dla-pracodawcow/Wniosek-o-dofinansowanie-kosztow-kszta-cenia-ustaw.

 

   Szczegółowych informacji udzielają pracownicy urzędu pod nr tel. 95 741 20 66 w. 32, 36.

 

Dyrektor
Powiatowego Urzędu pracy
w Międzyrzeczu
/-/ Hanna Bułach