NABÓR WNIOSKÓW 2015 BOCIAN – NFOŚIGW

image_pdfimage_print

Wnioski można składać od 17 kwietnia do dnia 29 grudnia 2015 roku.

 

Cel programu:

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Terminy i sposób składania wniosków:
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W DNIACH OD 17 KWIETNIA DO 29 GRUDNIA 2015 ROKU, DO GODZ. 15:30
Przygotowane wnioski należy składać w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego także w formie papierowej bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „BOCIAN”

Dla wniosków przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.
Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Formy dofinansowania:
pożyczka

Intensywność dofinansowania:
dofinansowanie w formie pożyczki do 85 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej

Beneficjenci:
Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Koordynatorem programu jest Pani Joanna Jabłkowska, nr tel.: 22 45 95 846

Wartość alokacji dla całego programu priorytetowego „Bocian” wynosi do  570 mln zł 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie o programie

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/  w podzakładce Nabór wniosków http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/nabor-wnioskow-2015/