NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

image_pdfimage_print

Od dnia 1 stycznia 2016r., Powiat Międzyrzecki będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą
z dnia 5 sierpnia 2015r., o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1255). W związku z art. 9 ust. 2 i 3 w/w ustawy Starosta Międzyrzecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, gdzie będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą. Pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, pomoc prawna będzie udzielana osobiście przez radcę prawnego lub adwokata a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową (tzn.w Skwierzynie), porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w lokalach stanowiących własność powiatu. Miejsca udzielania porad: Międzyrzecz, budynek Starostwa Powiatowego ul. Przemysłowa 2 w godz.: 1000-1400 oraz Skwierzyna, siedziba Domu Pomocy Społecznej, ul. Przemysłowa 42 w godz.: 0800-1200.

Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

młodzież do 26 roku życia,

osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

osoby, które ukończyły 65 rok życia,

osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,

kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i stanu wojennego,

weterani,

zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługującym jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.