Nowy program dla rolników

Dotacje do wapnowania gleb już wkrótce. Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.Program, wspierający dotacjami rolników prowadzących wapnowanie użytków rolnych zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych, realizowany będzie w latach 2019–2023 w całej Polsce i w tym czasie planuje się regenerację gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha.

Dotacje
udzielane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki
wodnej z wykorzystaniem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach pomocy de minimis, na realizację
przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska.

Pomoc finansową w ramach Programu, przy wapnowaniu gleb o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5, będą mogli otrzymać rolnicy posiadający użytki rolne o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha, posiadający opinię właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (dla woj. lubuskiego OSCH-R w Gorzowie Wlkp., www.oschr-gorzow.pl). Bliższe informacje, w tym określenie zasad, wysokości dofinansowania przedsięwzięcia, kosztów kwalifikowanych, można już dziś znaleźć na stronach:

https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie
https://www.gov.pl/web/srodowisko/informacja-nt-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1425,informacja-nt-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie.html

Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będzie na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz właściwych  wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – w tym WFOŚiGW w Zielonej Górze.