Obwieszczenie

image_pdfimage_print

Obwieszczenie Wójta Gminy Przytoczna o konsultacjach społecznych
projektu Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023
dla Gminy Przytoczna.

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z:

projektem „Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 dla Gminy Przytoczna”

Projekt Programu jest wyłożony do publicznego wglądu:

  • w Urzędzie Gminy Przytoczna z siedzibą przy ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna Referat Inwestycji, Rozwoju, Gospodarki i Ochrony Środowiska – Stanowisko do spraw rolnictwa, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarczej (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu
  • na stronie internetowej: www.przytoczna.bip.net.pl

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 01.09.2017 r. do dnia 21.09.2017 r.

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna
  • drogą mailową na adres e-mail: rolnictwo@przytoczna.pl

Wszystkie wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone, a informacja o ich wykorzystaniu zostanie umieszczona w rozdziale dotyczącym udziału społeczeństwa. Opinie wniesione po terminie określonym w ww. ogłoszeniu nie będą uwzględnione. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przytoczna.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytoczna oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń sołectw i Urzędu Gminy Przytoczna.

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

Plik do pobrania: