OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

image_pdfimage_print

Obwieszczenie o przeprowadzeniu powszechnej akcji deratyzacji.

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz.U z 2005r. Nr 236, poz. 2008  z późn.zm. ) oraz uchwały Nr XXXVI/208/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 03.02.2006 r.  w sprawie utrzymania porządku i czystości zarządzam w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Międzyrzeczu przeprowadzenie powszechnej akcji deratyzacji na terenie gminy w terminie:

                      od 01 października do 31 października 2012 roku

Ponadto podaję do wiadomości:

  1. Akcją tępienia gryzoni na terenie gminy Przytoczna objęte są wszystkie obiekty zarówno państwowe, spółdzielcze i prywatne, a mianowicie zakłady pracy, budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze, place, sklepy, sieci kanalizacyjne, itp.
  2. W obiektach własnych i będących w administracji Gminnego Zakładu Komunalno – Mieszkaniowego oraz innych zakładach pracy deratyzację przeprowadzają specjalistyczne zakłady deratyzacyjne. W budynkach mieszkalnych i gospodarczych posesji prywatnych dopuszcza się przeprowadzenie deratyzacji we własnym zakresie przy użyciu środków dostępnych w handlu.

Dla celów kontrolnych należy okazać się paragonem zakupu.

  1. Właściciele i użytkownicy przeprowadzający deratyzację we własnym zakresie zobowiązani są w czasie trwania akcji wyłożyć trutkę wg wskazań podanych na opakowaniu, w miejscach gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności w śmietnikach, komórkach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp. Miejsca łatwo dostępne, w których zostały wyłożone substancje trujące powinny być oznakowane napisami ostrzegawczymi.
  2. Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości wymienionych w pkt.2 zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji dokonać w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszelkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wejścia oraz usunąć z terenu i pomieszczeń wszelkie odpadki mogące stanowić żer dla gryzoni.
  3. W czasie trwania akcji deratyzacji należy pouczać dzieci o grożącym niebezpieczeństwie zatrucia oraz trzymać w zamknięciu inwentarz żywy.
  4. Kontrola i nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia należy do Urzędu Gminy, Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.
  5. Kto mając obowiązek tępienia gryzoni w obrębie nieruchomości nie wykona swoich obowiązków podlega karze grzywny.

 

Przytoczna, dnia 10.09.2012 r.                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                               (-) Jerzy Barski