Ogłoszenie

image_pdfimage_print

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016. poz. 1817) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominie ciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Zgodnie z art. 19a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pokoju nr 11  Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 957494311.

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

Załączniki: