Ogłoszenie „Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej”.

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

 1. Zakres tematyczny operacji:

Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej (konkurs) w ramach rozwoju ogólnodostępnej  
i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020”  
w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320)

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z §2, ust. 1, pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.).

 1. Limit środków dostępnych w naborze:            6 050 000,00 zł
 • Termin składania wniosków:                04.2017 r. – 28.04.2017 r.
 1. Miejsce składania wniosków:                Biuro STOWARZYSZENIA LGD  BRAMA LUBUSKA
 2. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin

od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:00 – 15:00

w piątki w godzinach 7:00 – 14:00

 1. Forma i tryb złożenia wniosku: 3 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi

 załącznikami  (1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność
           z oryginałem) w wersji papierowej i wersja elektroniczna

wniosku (tożsama z wersją papierową) na płycie CD/DVD

                                                                                  składa się        

bezpośrednio w Biurze LGD BL – osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną

 1. Formy wsparcia:                                   brak limitu; dofinansowanie stanowiące nie więcej niż 63,63% 
                                                                 poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w formie   
                                                                 refundacji (w przypadku osób prawnych, będących  
                                                                 jednostkami samorządu terytorialnego z wyłączeniem  
                                                                 województwa)

lub

dofinansowanie do 300 000,00 zł, stanowiące nie więcej niż  
           100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji 
           w formie refundacji (w przypadku osób prawnych, będących   
           organizacjami pozarządowymi)

 

 • Warunki udzielenia wsparcia:
 1. Spełnienie wymogów oceny formalnej i zgodności z PROW zgodnie z załącznikiem nr 4 (Karta oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia) do ogłoszenia, w tym:
 2. złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu;
 3. zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
 4. zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi
  w PROW na lata 2014-2020.
 5. Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia).
 6. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów
  w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
 7. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego w ramach oceny według kryteriów wyboru operacji, obowiązujących w STOWARZYSZENIU LGD BRAMA LUBUSKA, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.).

 • Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 1. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
 2. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:

Dokumenty takie jak:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA (LSR),
 • formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia,
 • formularz wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów wyboru operacji wraz
  z załącznikami,
 • kryteria wyboru operacji wraz z opisem,
 • procedura oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia

udostępnione są na stronie internetowej STOWARZYSZENIA LGD BL: www.bramalubuska.pl.

Kryteria wyboru operacji wraz z opisem umieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://bramalubuska.pl/index.php/ragulamin-rady.

 

Informacje na temat naboru udzielane są w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA:  
ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin.

Pytania można również kierować na adres e-mail: sekretariat@bramalubuska.pl lub telefonicznie: 
68 475 46 23

 

 

Załączniki:

 1. Cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia LSR wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
 2. Lista wymaganych dokumentów
 3. Kryteria wyboru operacji
 4. Karta oceny operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia

Pliki do pobrania: