OGŁOSZENIE „USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.Gmina
Przytoczna wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia wniosku
o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych
programem. 

W
ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca
wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z
folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i
typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.

W
związku z powyższym w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek)
włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy
Przytoczna mogą zgłaszać się do udziału w programie. Kartę zgłoszenia należy
złożyć w formie pisemnej
w sekretariacie Urzędu Gminy Przytoczna (pokój nr 11) lub przesłać pocztą na
adres: Urząd Gminy, ul.Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna (decyduje data stempla
pocztowego).

Informacje złożone po
tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Realizacja programu na
terenie gminy będzie uzależniona od uzyskania dotacji.