PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

image_pdfimage_print

Gmina Przytoczna opracowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument ten opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia przez naszą gminę celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i zwiększenia efektywności energetycznej.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytoczna współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z dwóch zasadniczych części:

  1. Inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, która opracowana została m.in. na podstawie przeprowadzonej w styczniu 2015 r. ankietyzacji terenowej budynków na terenie gminy,
  1. Planu działań, w którym wskazano propozycje działań przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej gminy oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także wskazującej źródła finansowania w ramach unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020.

W bilans emisji CO2 z obszaru gminy wliczone zostały następujące sektory: komunalny, mieszkalnictwo, handel i usługi, transport. Łączna emisja CO2 z obszaru gminy wynosi – 33 978,8 ton CO2. Zdecydowanie największy udział posiada sektor transportu, który odpowiedzialny jest za emisję aż 22 767,2 ton CO2 (głównie emisja komunikacyjna z drogi krajowej), następnie sektor mieszkalnictwa – 6 854,9 ton CO2, handlu i usług – 3 217,4 ton CO2 oraz komunalny (budynki komunalne mieszkalnie i użyteczności publicznej, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura wodno-kanalizacyjna) – 1 139,3 ton CO2.

Na podstawie opracowanej inwentaryzacji emisji CO2 z obszaru Gminy Przytoczna opracowano plan działań na lata 2015-2020 zmierzających do poprawy efektywności energetycznej gminy oraz wskazano źródła finansowania w ramach unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020. Główny nacisk położono na montowanie instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła), termomodernizację budynków i wymianę węglowych źródeł ciepła.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytoczna, który wraz z prezentacją zamieszczony został poniżej.

 

Wójt Gminy Przytoczna

Bartłomiej Kucharyk

[wpdm_package id=23332 template=”link-template-default.php”]

[wpdm_package id=23334 template=”link-template-default.php”]