PCPR POSZUKUJE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Czy chcesz stworzyć rodzinę zastępczą zawodową lub niezawodową? Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu.

Czy chcesz stworzyć rodzinę zastępczą zawodową lub niezawodową?

Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Międzyrzeczu mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 2,

66-300 Międzyrzecz 

pokój 211 lub 206

tel. 95 742 84 71;   95 742 84 80


Chcesz  być  rodzicem  zastępczym ?
 

Co to jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Może być ona również ustanowiona dla dziecka niedostosowanego społecznie. W wypełnieniu swoich funkcji rodzina zastępcza kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

Rodzaje rodzin zastępczych?

 1. Spokrewnione z dzieckiem- tworzą siostra, brat, babcia, dziadek dziecka.
 2. Niezawodowe – tworzą małżonkowie lub osoba, niebędący osobami spokrewnionymi dziecka, o których mowa powyżej.
 3. Zawodowe, które można podzielić na:
  1. zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się w niej nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy tzn. do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy w szczególnych przypadkach do 8 miesięcy
  2. zawodowe specjalistyczne – wychowują dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, umieszcza się dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz umieszcza się również małoletnie matki z dziećmi.

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą?

Funkcje rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary małżeńskie, jak i osoby niepozostające w związku małżeńskim. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewniają dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiają dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Czy rodziny zastępcze mogą liczyć na jakąś pomoc?

Istnieją różne formy udzielanej pomocy rodzinom zastępczym:

 • każdej rodzinie zastępczej przysługuje prawo do świadczeń w zależności od typu rodziny oraz umieszczonego dziecka;
 • ponadto rodzinom zastępczym zawodowym przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej ze starostą;
 • oprócz pomocy finansowej rodziny zastępcze mogą uzyskać pomoc, poradę i wsparcie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu.