Praca na własny rachunek

image_pdfimage_print

O projekcie:

Projekt realizowany jest na terenie woj. lubuskiego w okresie 01.05.2017-30.04.2019 roku, skierowany do osób, które ukończyły 30 rok życia, bezrobotnych i biernych zawodowo, aktualnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należących do jednej z niżej wymienionych grup:

 • osób, które przekroczyły 50 rok życia
 • kobiet
 • osób z niepełnosprawnościami
 • osób długotrwale bezrobotnych
 • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych

Uczestnikom projektu będzie przysługiwało wsparcie w postaci:

 • etapu doradczo-szkoleniowego
 • dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 20 000 zł
 • wsparcia pomostowe przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w wysokości do 1 200 zł miesięcznie

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych: 30 osób zamieszkujących obszary wiejskie województwa lubuskiego, czyli tereny, które charakteryzuje podwyższony wskaźnik bezrobocia. Docelowo zasięgiem Projektu objęci zostaną mieszkańcy trzech najuboższych powiatów województwa lubuskiego, tj.:

 • strzelecko-drezdeneckiego
 • międzyrzeckiego
 • żagańskiego

Celem głównym Projektu jest wzrost aktywności zawodowej i poziomu przedsiębiorczości 30 osób dorosłych w wieku 30+. Cel ten realizowany będzie poprzez:

 • aktywizację i doradztwo zawodowe
 • podniesienie kompetencji zawodowych Uczestników Projektu dzięki organizowaniu szkoleń „ABC Przedsiębiorczości”
 • utworzenie w ramach przyznanych z EFS środków, 25 nowych firm zarejestrowanych na terenie województwa lubuskiego
 • utworzenie nowych miejsc pracy

Wszelkie działania podejmowane podczas realizacji projektu będą zgodne z zasadą zachowania równości szans i niedyskryminacji, z uwzględnieniem dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, w razie zaistnienia takiej konieczności zapewniamy dojazd do miejsca zamieszkania.

Wartość projektu to 1 131 360,00 PLN, przy czym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 099 792,00 PLN, co stanowi 95% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Uwaga!
W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które już wcześniej korzystały ze wsparcia przyznanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz osoby, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, prowadziły własną działalność gospodarczą.

18664643_1952194565025767_3289823718618908388_n