PROGRAM RZĄDOWY „RODZINA 500+”

image_pdfimage_print

Wszystkim rodzinom – bez względu na osiągany dochód – będzie wypłacane 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 lub 1200 zł (rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym), będą mogły otrzymać 500 zł co miesiąc również na pierwsze dziecko. Gdy w rodzinie z dwójką dzieci jedno ukończy 18 lat, świadczenie będzie przysługiwało na młodsze dziecko, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. W przypadku zbiegu prawa do świadczenia zostanie ono wypłacone tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej zostanie wprowadzone rozwiązanie analogiczne do świadczenia wychowawczego.

Aby je otrzymać, trzeba będzie złożyć wniosek. Wnioski będzie można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Przytocznej oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytocznej (w szczególności osoby posiadające prawo do świadczeń rodzinnych, gdyż większość dokumentacji niezbędnej do załatwienia sprawy znajduje się już przy wnioskach o świadczenia rodzinne). Możliwe będzie składanie wniosków drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS i systemy bankowości elektronicznej. Tylko rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją sytuację dochodową. Jednak i w tym przypadku najważniejsze dokumenty gmina i GOPS pozyskają samodzielnie.

Wnioski będzie można składać od dnia wejścia ustawy w życie , czyli 1 kwietnia br. Jeśli rodzice złożą wniosek w ciągu pierwszych trzech  miesięcy, dostaną wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenie będzie przyznawane co do zasady na 12-miesięczne okresy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak pierwszy okres, ze względu na start programu w II kwartale br., będzie dłuższy i będzie trwał od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r. Rada Ministrów będzie mogła podnosić zarówno wysokość świadczenia, jak i uprawniających do niego kryteriów.

Dokumentowanie dochodu w przypadku wniosku na pierwsze dziecko

Do wniosku należy załączyć :

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za 2014r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny (nie dotyczy dzieci uczących się i studiujących, o ile nie uzyskują dochodów – w tym przypadku należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły)
 • Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r. (można to udokumentować na podstawie dokumentów rozliczeniowych PIT za 2014r.)
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości innych dochodów niż podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (np. w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej)
 • Postanowienie Sądu o wysokości zasądzonych alimentów (otrzymywanych),
 • Postanowienie sądu oraz dowody opłacania alimentów zasądzonych na osoby spoza rodziny,
 • Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych (w przypadku rolników)
 • Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium.

Dodatkowe dokumenty do wniosku :

 • W przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko – prawomocne orzeczenie o rozwodzie lub separacji (nie dotyczy osób stanu wolnego)
 • Inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego (np. w przypadku utraty lub uzyskania dochodu).
 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku, gdy ojciec dziecka nie jest znany.

Dla wygody mieszkańców oraz w celu sprawnej realizacji programu wyznaczone zostały dwa miejsca, w których będzie można osobiście złożyć wniosek:

 • Urząd Gminy w Przytocznej – pokój nr 8
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytocznej – Dział Świadczeń Rodzinnych – pokój nr 2 (w budynku ośrodka zdrowia)

Godziny przyjęć dla interesantów w sprawach programu Rodzina 500+ od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 30 kwietnia 2016r. :

Od 7:30 do 17:00

Oraz w soboty od 9:00 do 14:00

Wnioski na świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ będą dostępne od dnia 15 marca 2016r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej, w Urzędzie Gminy w Przytocznej oraz w szkołach i przedszkolach na terenie naszej gminy.

[wpdm_package id=’30570′]

[wpdm_package id=’30572′]