Projekt unijny pn. „Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim”

image_pdfimage_print

Założeniem projektu jest uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych, umożliwiających uzupełnienie, zmianę lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu.

 

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn.Projekt skierowany jest do osób dorosłych (25-64 l.) oraz osób nieuczących się
w wieku 18-24 lat zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego
w formach szkolnych lub pozaszkolnych zamieszkujących województwo lubuskie.

W szczególności projekt jest skierowany do:

– osób 50+,

– osób z niepełnosprawnościami,

– osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie),

– osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Celem projektu pn. „Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej „Nowoczesna Edukacja”, działanie 8.5 ” Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych” RPO Lubuskie 2020, jest zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych- zgodnie z SZOOP RPO-L2020.

Informacje na temat projektu dostępne pod numerem telefonu: (68) 451-08-88 wewn. 305 oraz na stronie internetowej https://bonlubuskie.4system.com/

Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu, lub wysłać pocztą
na adres:

4System Polska sp. z o. o.
Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra

20181002_Formularz rekrutacyjny 8025

20181002_Regulamin 8025