Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

image_pdfimage_print

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Od dnia 1 stycznia 2016 r. Powiat Międzyrzecki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.).

Plakat Sulęciński

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 w/w ustawy Starosta Międzyrzecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, gdzie będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, pomoc prawna będzie udzielana osobiście przez radcę prawnego lub adwokata, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

W punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową (tzn. w Skwierzynie), porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie
w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w lokalach stanowiących własność powiatu i gminy Skwierzyna:

Punkt 1 – powierzony do prowadzenia na mocy porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Okręgową Izbą Adwokacką w Zielonej Górze

 • Międzyrzecz, budynek Starostwa Powiatowego, ul. Przemysłowa 2
  (parter, pok. nr 13)  wg następującego harmonogramu:

 

Poniedziałek w godz. 1200-1600

Wtorek w godz. 1000-1400

Środa w godz. 800-1200

Czwartek w godz. 800-1200

Piątek w godz. 1200-1600

telefon kontaktowy 95 742-84-67 (czynny w godzinach pracy prawnika)

Punkt 2 – powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w drodze konkursu ofert

 • Skwierzyna, siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o.,
  ul. Chrobrego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 1500-1900, telefon kontaktowy 95 714-21-31 (czynny w godzinach pracy prawnika)

Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 8. która jest w ciąży poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę, w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:

 • pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
 • pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługującym jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
  w postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postepowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawa cywilnego
 • spraw karnych
 • spraw administracyjnych
 • ubezpieczenia społecznego
 • spraw rodzinnych
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SKWIERZYNIE został powierzony do prowadzenia w 2017 r.  Fundacji HONESTE VIVERE ul. Amałowicza-Tatara 7 04-474 Warszawa.

 Nieodpłatnych porad prawnych udziela adw. Mariusz Być od poniedziałku do piątku w godzinach od 1500-1900.