Rekrutacja do przedszkola

image_pdfimage_print

Zarządzenie Nr 4.2018

Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej
a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

zarządza się, co następuje:

§1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej określa się następujące terminy:

od dnia do dnia do godz. harmonogram czynności
  31.01.2018   Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej
26.02.2018 02.03.2018 w godzinach pracy przedszkola Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019
Postepowanie rekrutacyjne do przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej
05.03.2018 19.03.2018 zgodnie z godz. przyjęć

ustalonymi w placówce

Składanie, w przedszkolu pierwszego wyboru,  podpisanych przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
20.03.2018 22.03.2018 Prace Komisji Rekrutacyjnej
23.03.2018 godz.13.00 Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest  równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

26.03.2018 03.04.2018 zgodnie z godz. przyjęć

ustalonymi w placówce

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, oddziale do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
04.04.2018 godz. 13.00 Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych
i  nieprzyjętych.
Procedura odwoławcza
04.04.2018r. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Rekrutacja – nabór uzupełniający
23.04.2018 Podanie do wiadomości publicznej wykazu wolnych miejsc.
23.04.2018 27.04.2018 zgodnie z godz. przyjęć

ustalonymi w placówce

Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
30.04.2018 godz. 13.00 Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA! Zakwalifikowanie nie jest  równoznaczne
z przyjęciem dziecka do przedszkola.

30.04.2018 10.05.2018 zgodnie z godz. przyjęć

ustalonymi w placówce

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
11.05.2017 Opublikowanie w przedszkolu listy dzieci przyjętych
i dzieci nieprzyjętych.
31.08.2018 Podanie do wiadomości publicznej wykazu wolnych miejsc.

§2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej obowiązują  kryteria określone:

  1. w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) tzw. kryteria ustawowe,
  2. kryteria określone w uchwale nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Przytoczna
    z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytoczna tzw. kryteria samorządowe.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty i Bezpieczeństwa.

§4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.przytoczna.pl oraz http://przytoczna.bip.net.pl/ wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

Druki rekrutacyjne można pobrać w danej placówce oraz ze strony internetowej pod adresem: http://spwierzbno.pl/?page_id=105, https://przedszkoleprzytoczna.edupage.org/news/#95

 

Załączniki:

  1. Zarządzenia nr 4.2018
  2. Uchwała nr XXVIII.192.2017