Społecznik Roku 2016

image_pdfimage_print

Dnia 28.12.2016 r. podczas uroczystej sesji Rady Gminy Przytoczna został ogłoszony wynik konkursu o tytuł Społecznika Roku 2016. Spośród zgłoszonych wniosków tytuł laureata otrzymali Państwo Maria i Henryk Solarscy. Kandydatura Państwa Solarskich została złożona przez Sołtysa i Radę Sołecką Wierzbna, a treść listu brzmiała następująco:

Sołtys i Rada Solecka wsi Wierzbno pragną zgłosić do tytuły „Społecznika Roku 2016 Gminy Przytoczna” państwa Marię i Henryka Solarskich z Wierzbna. Oboje są zaangażowanie w życie wsi, a przede wszystkim kościoła.

Rodzina Marii Solarskiej to rdzenni mieszkańcy Wierzbna, którzy w czasie II wojny światowej ukrywali w chlebowym piecu kościelne skarby. Państwo Solarscy są od początku małżeństwa, czyli od 40 lat, społecznikami na wielu niwach. Oboje udzielali się w latach 90-tych w rozbudowę szkoły. Pan Henryk wykonał nieodpłatnie wiele prac stolarskich – obudowę kaloryferów, gazetki szkolne, ramy, gabloty na pomoce naukowe i na sztandar. Maria angażowała się w organizację zjazdu absolwentów szkoły. Najwięcej czasu i sił poświęcają pracom na rzecz kościoła filialnego w Wierzbnie, gdzie Maria od wielu lat pełni funkcję Kościelnej. Oboje potrafili zaangażować mieszkańców do wykonania ogrodzenia wokół cmentarza i opłotowania wokół kościoła.

W roku 2015 z ich inicjatywy zostały odmalowane pomieszczenia wewnątrz kościoła: ściany, zakrystia, zamontowana metalowa krata przy wejściu do kościoła. Fundusze na wykonanie w/w prac pochodziły z dobrowolnych składek mieszkańców oraz od sponsorów, których Państwo Solarscy pozyskali. Władze kościoła nie dołożyli do tych prac ani złotówki.

Ich zasługą jest troska o estetykę kościoła: dekoracje, wykonane przez Pana Henryka szoki bożonarodzeniowej, zakup figur do szopki, Chrystusa w grobie, Chrystusa Zmartwychwstałego, zakup obrusów, szat liturgicznych, kwiatów na ołtarze, pokrycie kosztów energii elektrycznej. Koszty tych zakupów pokrywają mieszkańcu wsi zmobilizowanie przez Państwa Solarskich.

Mobilizują też mieszkańców do dbałości o teren przykościelny – koszenie trawników (duży teren), grabienie liści, dbałość o rośliny ozdobne. Wierzbno jest najbardziej zaangażowaną wsią jeśli chodzi o dbałość o swój kościół. Zdaniem wszystkich mieszkańców i Rady Sołeckiej tytuł „Społecznika Roku 2016 Gminy Przytoczna” przysługuję Państwu Solarskim, bo bez ich zaangażowania i inicjatywy kościół popadłby w ruinę.”

Pastwo Solarscy podziękowali za tak ogromne wyróżnienie, które jeszcze bardzie zmobilizuje ich i nie sprawi, że spoczną na laurach.

To już szósta edycja konkursu o tytuł Społecznika Roku Gminy Przytoczna, Członkowie Kapituły Konkursowej podkreślają, że decyzja o wyborze nie należy do łatwych z uwagi na to, że wszystkie osoby zgłaszane do konkursu zasługują na uhonorowanie.

Dotychczasowi laureaci:

  1. Społecznik Roku 2011 – Pani Henryka Żuk
  2. Społecznik Roku 2012 – Pan Stanisław Pietrzak
  3. Społecznik Roku 2013 – Pani Joanna Baranowska
  4. Społecznik Roku 2004 – Pani Anna Kopyść
  5. Społecznik Roku 2015 – Pani Jolanta Góra
  6. Społecznik Roku 2016 – Państwo Maria i Henryk Solarscy

Gratulujemy laureatom za ich aktywność społeczną, otwartość na świat i bezinteresowność w swoich działaniach. Dziękujemy za „już” i prosimy o „jeszcze”.