STYPENDIA SZKOLNE

image_pdfimage_print

Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok 2012/2013

 

STYPENDIA SZKOLNE
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2012/2013

Zgodnie z

  • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tekst jednolity Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
  • oraz UCHWAŁĄ NR IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011 r.

W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY PRZYTOCZNA POKÓJ NR 4 (PARTER) W TERMINIE:
01.09. – 15.09.2012r.

Pomoc materialna przysługuje:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej:

  • socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł netto/ od października 2012 r. 456 zł netto (art.9 ust.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. – tekst jedn. Dz.U.2009, nr 175, poz.1362 z późn. zm.)

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 rozdz. I art. 6 pkt 14 z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie
gminy PRZYTOCZNA.

Stypendium nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych,
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy PRZYTOCZNA

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:

  1. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł (w ciągu roku szkolnego).
  2. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

  1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
  2. pełnoletniego ucznia,
  3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

A) Całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników. Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez dokonanie zakupu  podręczników i pomocy naukowych.

B) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendium szkolne przyznane w tej formie realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:
(odpowiednio do sytuacji ucznia):

wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do gminy,

– dokumentów potwierdzających dochód netto osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku tj.:

  • zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu – netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( w przypadku osób pracujących)
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku (w przypadku osób bezrobotnych)
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu pracy o wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych.
  • odcinek renty, emerytury bądź kserokopia decyzji,
  • zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej (zasiłek stały, okresowy, dodatek mieszkaniowy),
  • zaświadczenie/ kserokopia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny,
  • zaświadczenie/ kserokopia decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne,
    zaświadczenie/ kserokopia decyzji przyznającej dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, niepełnosprawnego, z tytułu wielodzietności,
  • zaświadczenie/ kserokopia decyzji przyznającej dodatek na dojazdy,
  • zaświadczenie/ kserokopia decyzji przyznającej dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek wychowawczy
  • zaświadczenie/kserokopia decyzji w sprawie przyznania zaliczki alimentacyjnej,
  • zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu (netto) z tytułu kształcenia zawodu
    (w przypadku osób uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych),
  • zaświadczenie potwierdzające otrzymywanie świadczeń z powodu odbywania przez członków gospodarstwa domowego służby wojskowej,
  • zaświadczenie potwierdzające otrzymywanie bądź przekazywanie dochodu z tytułu alimentów – kserokopia wyroku sądu zasądzającego wysokość alimentów, kserokopia ugody a w przypadku nieściągalności alimentów – kserokopia decyzji komornika,
  • w przypadku utraty dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ten fakt np. kserokopia świadectwa pracy, a także zaświadczenie
    z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna,
  • oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z prac dorywczych,
  • oświadczenie o otrzymywaniu pomocy finansowej od rodziny,
  • oświadczenie o uzyskiwaniu dochodu w walucie obcej,
  • oświadczenie o otrzymywaniu bądź nie, innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
  • zaświadczenie o liczbie ha przeliczeniowych – przyjmuje się iż z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł
  • INNE…

w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że:

 a) różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten miesiąc; wysokość miesięcznego obciążenia podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkami na ubezpieczenia społeczne przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

b) jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także jeżeli nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, dochód ustala się w oparciu o oświadczenie tej osoby;

2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego za okresy, o których mowa w ust. 5 pkt 1, zawierającego informację o wysokości:

1) przychodu;

 2) kosztów uzyskania przychodu;

 3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4) dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł – w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

 5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

 6) należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku;

7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ
O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

Osobą udzielającą informacji ds. dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych jest:

  • JUSTYNA DEMURA tel. 881 939 281

Wnioski pobierać można w Urzędzie Gminy Przytoczna (pokój nr 4 parter), sekretariacie szkoły (SP Wierzbno, SP Przytoczna, Gimnazjum Przytoczna) oraz poniżej.

Wniosek o stypendium

DRUKI DOKUMENTÓW