Usuwamy AZBES

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu

Gmina Przytoczna planuje przystąpić do programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, dzięki któremu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na demontaż, transport
i utylizację azbestu. Wójt Gminy Przytoczna informuje, iż o niniejsze dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Przytoczna i posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

W ramach naboru kwalifikowane mogą być również wydatki poniesione przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dniu 10 sierpnia 2017 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w niniejszym programie zobowiązane są do złożenia wniosku do dnia 19 lutego 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Przytoczna. Warunkiem skorzystania z niniejszego programu jest złożenie wniosku
w wyżej wymienionym terminie. Druk wniosku można pobierać w sekretariacie UG oraz ze strony www.przytoczna.pl

Wykonawcą usługi demontażu, transportu i przekazania na składowisko odpadów zawierających azbest będzie jedna firma wyłoniona przez Gminę w drodze przetargu. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciele nieruchomości nie mogą samodzielnie demontować wyrobów azbestowych.  Możliwe jest to jedynie przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne zezwolenie.

O dalszych wymogach formalnych będą Państwo informowani na bieżąco
w trakcie realizacji niniejszego programu.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/  Bartłomiej Kucharyk

 

Pliki do pobrania:

  1. Wniosek – azbest
  2. Oświadczenie nr 2
  3. Oświadczenie nr 3