Uwaga – deratyzacja

image_pdfimage_print

   Obwieszczenie o przeprowadzeniu powszechnej akcji deratyzacji.                    

Przytoczna, 11.09.2018 r.

   O B W I E S Z C Z E N I E
O  P R Z E P R O W A D Z E N I U
P O W S Z E C H N E J   A K C J I   D E R A T Y Z A C J I

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 1454 z późn.zm ), oraz uchwały Nr XIX/134/2016 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30.06.2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna, zarządzam  w uzgodnieniu
z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Międzyrzeczu przeprowadzenie powszechnej akcji deratyzacji na terenie gminy w terminie:

                      od 01 października do 31 października 2018 roku

Ponadto podaję do wiadomości:

 1. Akcją tępienia gryzoni na terenie gminy Przytoczna objęte są wszystkie obiekty zarówno państwowe, spółdzielcze i prywatne, a mianowicie zakłady pracy, budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze, place, sklepy, sieci kanalizacyjne, itp.
 2. W obiektach własnych i będących w administracji WOKAMID Sp.z.o.o. oraz innych zakładach pracy deratyzację przeprowadzają specjalistyczne zakłady deratyzacyjne.
  W budynkach mieszkalnych i gospodarczych posesji prywatnych dopuszcza się przeprowadzenie deratyzacji we własnym zakresie przy użyciu środków dostępnych
  w handlu.

Dla celów kontrolnych należy okazać się paragonem zakupu.

 1. Właściciele i użytkownicy przeprowadzający deratyzację we własnym zakresie zobowiązani są w czasie trwania akcji wyłożyć trutkę wg wskazań podanych
  na opakowaniu, w miejscach gdzie pojawiają się gryzonie, a w szczególności
  w śmietnikach, komórkach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp. Miejsca łatwo dostępne, w których zostały wyłożone substancje trujące powinny być oznakowane napisami ostrzegawczymi.
 2. Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości wymienionych w pkt.2 zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji dokonać w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszelkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wejścia oraz usunąć
  z terenu i pomieszczeń wszelkie odpadki mogące stanowić żer dla gryzoni.
 3. W czasie trwania akcji deratyzacji należy pouczać dzieci o grożącym niebezpieczeństwie zatrucia oraz trzymać w zamknięciu inwentarz żywy.
 4. Kontrola i nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia należy do Urzędu Gminy, Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.
 5. Kto mając obowiązek tępienia gryzoni w obrębie nieruchomości nie wykona swoich obowiązków podlega karze grzywny.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy
(-) Bartłomiej Kucharyk