V SESJA RADY GMINY PRZYTOCZNA

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Przytoczna

 

Zawiadamiam o V sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 12 marca 2015 r. o godz. 1300 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

 Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • ustalenie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Przytoczna.

2. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 05.02.2015r. do 12.03.2015r.

4. Informacja o pracach komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

5. Funkcjonowanie służby zdrowia na terenie Gminy Przytoczna.

6. Informacja o działalności spółki Wokamid za 2014 rok.

7. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015- 2029,
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
 • w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego 
  i leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • w sprawie opłaty targowej,
 • w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2015 roku,
 •  w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, położonych na terenie gminy Przytoczna, będących w zarządzie Nadleśnictwa Międzychód,
 • w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3496

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec