VI SESJA RADY GMINY PRZYTOCZNA

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy Przytoczna w kadencji 2014-2018

Zawiadamiam o VI sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 23 kwietnia 2015 r. o godz. 1300 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

–  otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

–  ustalenie porządku obrad,

– przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Przytoczna.

 1. Analiza projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytoczna.
 2. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 12.03.2015r. do 23.04.2015r.
 4. Informacja o pracach komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności GOK za 2014 rok.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i zabezpieczenia p.poż.
 7. Podjęcie uchwał:

–  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

–  w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 ścieków

– w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

–  w sprawie utworzenia mieszkania chronionego – interwencyjnego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt,

–  w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna,

– w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2015.

 1. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3537

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec