VIII Sesja Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadamiam o VIII sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 18 czerwca 2015 r. o godz. 1300 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • ustalenie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Przytoczna.

2. Jubileusz 25-lecia samorządu terytorialnego.

3. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 28.05.2015r. do 18 czerwca 2015r.

5. Informacja o pracach komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o planach wypoczynku letniego dzieci, organizowanego przez OPS, GKRPAiN i GOK.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania uchwały budżetowej za 2014 rok:

 • opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytoczna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok,
 • opinie komisji stałych Rady Gminy Przytoczna,
 • opinia Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium,
 • uchwała RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi,
 • dyskusja.

8. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2014 rok,
 • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytoczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,
 • w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytoczna,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przytoczna na lata 2015-2029.

9. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3620

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec