WYBORY ŁAWNIKÓW NA LATA 2016-2019

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych

na kadencję 2016 – 2019

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. upływa czteroletnia kadencja ławników wybranych w 2011 r. W związku z powyższym Rada Gminy Przytoczna do końca października bieżącego roku dokona wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu. Informację o liczbie ławników wybieranych przez Radę Gminy Przytoczna do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu przekazuje Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Na kadencję 2016-2019 Rady Gminy w Przytocznej wybierze 2 osoby.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR

Zgodnie z art. 162 § 1 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 133) kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

KTO MOŻE BYĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
jest nieskazitelnego charakteru;
ukończył 30 lat;
jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
nie przekroczył 70 lat;
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
posiada co najmniej wykształcenie średnie.
KTO NIE MOŻE BYĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikami nie mogą być:

osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
adwokaci i aplikanci adwokaccy;
radcy prawni i aplikanci radcowscy;
duchowni;
żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
funkcjonariusze Służby Więziennej;
radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Wszystkie wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na ww. liście.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA dostępna jest do pobrania jako załącznik poniżej, w Biurze Rady Gminy Przytoczna oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości,

www.ms.gov.pl (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego odpis lub zaświadczenie dotyczy.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu i nie spełniają wymagań formalnych określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 133).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na łaników oraz wzoru karty do zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 639).
Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Przytoczna (biuro nr 5), ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna, tel. 95 7494 317, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Kalendarz wyborczy dotyczący wyborów ławników na kadencję 2016 – 2019

do dnia 31 maja 2015 roku – prezes sądu okręgowego podaje informację właściwym radom gmin o liczbie wybieranych ławników ( art. 161 § 2 usp),
do dnia 30 czerwca 2015 roku – uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 usp),
najpóźniej w październiku 2015 roku – rady gmin dokonują wyboru ławników (art. 163 § 1 usp),
do dnia 31 października 2015 roku – rady gmin przesyłają do prezesów właściwych sądów listy wybranych ławników wraz z dokumentami – kartami zgłoszenia (art. 164 § 1 usp),
do dnia 31 grudnia 2015 roku – prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164§ 2 i § 3 usp).

[wpdm_package id=23853 template=”link-template-default.php”]

[wpdm_package id=23855 template=”link-template-default.php”]

[wpdm_package id=23857 template=”link-template-default.php”]

[wpdm_package id=23866 template=”link-template-default.php”]

[wpdm_package id=23861 template=”link-template-default.php”]