XLIV SESJA RADY GMINY PRZYTOCZNA

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 16 pkt 2 Statutu Gminy Przytoczna zawiadamiam, że w dniu 24 października 2014r. (piątek) o godz. 1300 w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Przytoczna.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • ustalenie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.

2. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 25.09.2014r. do 24.10.2014r.

4. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych w gminie – efekty starań o pozyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej w roku 2014.

5. Informacja o pracach komisji stałych w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.,
 • w sprawie poręczenia emisji obligacji,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/165/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 
  21 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
  i zagospodarowania tych odpadów,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Przytoczna z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna.

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie sesji.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=3327

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Jerzy Barski