XXVII Sesja Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy Przytoczna

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XXVII Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 23 lutego 2017 r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • ustalenie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Gminy Przytoczna.
 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 28 grudnia 2016r. do 23 lutego 2017 r.
 3. Sprawozdanie z prac komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego za 2016 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 4 (dz. nr ¼ część) w obrębie Rokitno ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna,
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 4 (dz. nr ¼ część) w obrębie Rokitno,
 • w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Przytoczna w 2017 r.,
 • w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Przytoczna na rok 2017,
 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytoczna,
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nowa Niedrzwica oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4379

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec