XXXI Sesja Rady Gminy Przytoczna

image_pdfimage_print

29 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Przytoczna

Przytoczna dnia 14 czerwca 2017 r.

RG.0002.XXXI.2017                                                                                      

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XXXI Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 29 czerwca 2017 r. o godz. 1200  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • ustalenie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Przytoczna.
 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 25 maja do 29 czerwca 2017 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania uchwały budżetowej za 2016 rok:
 • opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytoczna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok,
 • opinie komisji stałych Rady Gminy Przytoczna,
 • opinia Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium,
 • uchwała RIO w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytoczna dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi,
 1. Absolutorium dla Wójta.
 2. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2016 rok,
 • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytoczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
 • w sprawie zmiany uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • w sprawie zmiany uchwały nr XI/46/90 Gminnej Rady Narodowej w Przytocznej z dnia 14 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej,
 • w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej,
 • w sprawie zmiany uchwały nr IX/45/2011 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 maja 2011 r.
  w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna,
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości niezabudowanej położonej
  w miejscowości Przytoczna oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
 • w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2014 Rady Gminy Przytoczna z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Przytoczna,
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego
  i Bezpieczeństwa Publicznego,
 • w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4499

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec