XXXII MASOWY BIEG im. TOMASZA HOPFERA PRYTOCZNA, 20.09.2015

image_pdfimage_print

 Regulamin

 1. CEL IMPREZY

– Upamiętnienie pracy wybitnego działacza sportowego – prekursora masowych biegów w Polsce
Tomasza Hopfera,

– Popularyzacja masowego biegania jako najprostszej formy ruchu,

– Rozwijanie rywalizacji sportowej z zachowaniem zasady „FAIR PLAY”,

– Zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych,

– Integracja osób w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych,

– Promocja Gminy Przytoczna. 

 1. ORGANIZATORZY

– URZĄD GMINY I RADA GMINY W PRZYTOCZNEJ

– GMINNY OŚRODEK KULTURY W PRZYTOCZNEJ

– GMINNA SPÓLKA KOMUNALNA WOKAMID W PRZYTOCZNEJ

– GIMNAZJUM I SP W PRZYTOCZNEJ

 1. TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU

– Bieg odbędzie się 20.09.2015 r. (niedziela) w Przytocznej, woj. lubuskie,

– odprawa techniczna do Biegu głównego – godz. 9.35.

– UROCZYSTE OTWARCIE – godz. 10.00 – stadion „ZJEDNOCZENI” Przytoczna-ul. Główna

– START DO  BIEGU  GŁÓWNEGO – godz. 10:20,

– Start do  pierwszego biegu dzieci w kategoriach wiekowych – godz. 10:25,

– Biegi szkolne – na stadionie „Zjednoczeni” w Przytocznej,

– Bieg Główny – 10,5 km,

– Bieg  zostanie przeprowadzony na trasie jednej pętli,

– Trasa: Przytoczna – Rokitno – Przytoczna,

– Start i meta – stadion „Zjednoczeni” w Przytocznej,

– Nawierzchnia gruntowa utwardzona  starannie przygotowana –  10,5 km,

– Parking dla samochodów – stadion „ZJEDNOCZENI” Przytoczna – ul. Główna,

– Biuro w dniu biegu czynne w godz. 08:00-09:40 – stadion „ZJEDNOCZENI” Przytoczna – ul. Główna,

– Szatnia, natryski i toalety – stadion „ZJEDNOCZENI” Przytoczna – ul. Główna,

4. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

– Bieg  jest  biegiem  otwartym we wszystkich kategoriach wiekowych,

– W biegach dzieci, młodzieży i  wychowanków  Domów  Pomocy  Społecznej obowiązują kategorie wiekowe jak w pkt. 7- I. regulaminu,

– Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy urodzeni w 1997 r.  i starsi

– Zawodnicy niepełnoletni w biegach dzieci  i młodzieży, wychowanków Domów  Pomocy Społecznej oraz biegu głównym muszą posiadać zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uczestnictwo       w biegu lub aktualne badania lekarskie,
– Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują u organizatora oświadczenie o zdolności zdrowotnej  do udziału
w biegu lub przedstawiają aktualne badania lekarskie,

– Zgłoszenia uczestnictwa do biegu głównego będą przyjmowane  w dniu zawodów – W BIURZE ZAWODÓW

– Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości, karty zgłoszenia
z  oświadczeniem o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu. (niedziela w godz. 08:00-09:40),

Ze względu na łamanie regulaminu przez niektórych biegaczy i przyjazd na zawody
w ostatniej chwili przed startem, informujemy, że o godz. 09:40 nastąpi bezwzględne zamknięcie

biura biegu.

–  Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy,

–  Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane na klatce piersiowej,

–  Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
–  Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

 Każdy zawodnik startujący w biegu głównym otrzyma  okolicznościowy dyplom.

– Biuro biegu czynne w dniu zawodów w godz. 8.00 – 09.40 – stadion „ZJEDNOCZENI” Przytoczna ul. Główna.

 1. ZASADY FINANSOWANIA 

– Koszty organizacyjne biegu ponosi organizator, koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy biegu  lub organizacji

delegującej.

 1. KLASYFIKACJA KOŃCOWA
 1. I)W biegach dzieci, młodzieży i  wychowanków  Domów  Pomocy  Społecznej obowiązują następujące

kategorie  wiekowe i dystanse:

KATEGORIA PRZEDSZKOLAK – DZIECI –                                                                  ok. 150 m (dz. i chł.)

I   KATEGORIA WIEKOWA – DZIECI  ROCZNIK – 2008                                             – ok. 200 m (dz. i chł.)

II  KATEGORIA WIEKOWA – DZIECI  ROCZNIK –  2007                                            – ok.  200 m (dz. i chł.)

III  KATEGORIA WIEKOWA – DZIECI ROCZNIK – 2006                                             – ok. 400 m (dz. i chł.)

IV KATEGORIA WIEKOWA – DZIECI ROCZNIK  – 2005                                              – ok. 400 m (dz. i chł.)

V  KATEGORIA WIEKOWA  – DZIECI ROCZNIK  – 2004                                               – ok. 400 m (dz. i chł.)

VI KATEGORIA WIEKOWA –  DZIECI ROCZNIK  – 2003                                               – ok. 400 m (dz.) i ok. 500 m ( chł.)

VII BIEG UCZNIÓW GIMNAZJUM  kl. I – ROCZNIK – 2002                                         – ok. 400 m (dz.) i ok. 500 m (chł.)

VIII BIEG UCZNIÓW GIMNAZJUM  kl. II – ROCZNIK – 2001                                      – ok. 400m (dz.) i ok. 500m (chł.)

IX BIEG UCZNIÓW GIMNAZJUM  kl. III – ROCZNIK – 2000                                       – ok. 400m (dz.) i ok. 600 m (chł)

X OTWARTY  BIEG WYCHOWANKÓW DOMÓW  POMOCY  SPOŁECZNEJ               –  ok. 400  m

– razem  biegną kobiety i mężczyźni (1 okrążenie boiska)

 1. II)W biegu głównym prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsca I – VI oraz w niżej wymienionych kategoriach wiekowych:

   KOBIETY                                      MĘŻCZYŹNI

K 20:   16 – 29 lat                           M 20:   16 – 29 lat

K 30:   30 – 39 lat                          M 30:   30 – 39 lat

K 40 + 40 i więcej lat                     M 40:   40 – 49 lat

M 50:   50 – 59 lat

M 60:   60 – 69 lat

M 70+   70 i więcej lat

Warunkiem klasyfikacji w kategorii wiekowej będzie uczestnictwo w biegu minimum

3 zawodników  z danej grupy wiekowej. W przypadku mniejszej ilości zawodników w danej kategorii, zawodnicy ci zostaną sklasyfikowani w kategorii młodszej.

 1. NAGRODY
 1. I) Klasyfikacja w biegach dzieci, młodzieży i wychowanków
  Domów  Pomocy  Społecznej:
 2. a) W biegach dzieci i młodzieży za zajęcie miejsca I – III –  medale i upominki,
 3. b) W biegu wychowanków Domów Pomocy Społeczne

– za I-III miejsce – medale i upominki,

– za IV-VI – upominki,

 1. c) Za I – III miejsce w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych, gimnazjalnych i DPS – puchary.
 1. II)Klasyfikacja  Biegu Głównego:

  Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy pamiątkowy dyplom

 1. a) Klasyfikacja generalna Biegu Głównego:

– kobiety (I – III miejsce) puchary i dyplomy

– mężczyźni (I – III miejsce) puchary i dyplomy

 1. b) klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

– kobiety i mężczyźni (I – III miejsce) medale, nagrody pieniężne ( 1 m. – 150 zł, 2 m. – 100 zł, 3 m. – 50 zł)

 1. c) wręczenie nagród rozpocznie się na bieżąco po ustaleniu wyników.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Każda ze szkół powinna posiadać tablice z nazwą swojej szkoły.

– Każdy startujący w XXXII Biegu Głównym musi posiadać przypięty numer startowy na klatce piersiowej.

– Uczestnicy biegu będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

– Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną, szatnie, możliwość kąpieli (natrysk).

– Organizator zapewnia punkty z wodą niegazowaną: na trasie biegu i mecie.

– Każdy uczestnik biegu otrzyma bon żywnościowy.

– Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji.

– Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia  lub skradzione podczas
imprezy.

– Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane  do wiadomości

najpóźniej w dniu biegu.

– Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych  w regulaminie należy

wyłącznie do organizatora,

– Wszelkich informacja można uzyskać pod  tel. /95/ 7494310, 7494312, 7494335.

 

 

KOMANDOR BIEGU

 Wójt Gminy Przytoczna

/-/Bartłomiej Kucharyk

ZAPRASZAM DO PRZYTOCZNEJ !!!

 

[wpdm_package id=’26423′]

[wpdm_package id=’26428′]

[wpdm_package id=’26430′]