XXXIV Sesja Rady Gminy Przytoczna

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 28 września 2017r. o godz. 13.00

Przytoczna, 21 września 2017 r.

RG.0002.XXXIV.2017                                                                                   

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam o XXXIV Sesji Rady Gminy Przytoczna, która odbędzie się dnia 28 września 2017r. o godz. 1300  w sali narad nr 3 Urzędu Gminy w Przytocznej.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 • otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • ustalenie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Przytoczna.
 1. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie od 7 do 29 września 2017 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o sytuacji w rolnictwie.
 5. Informacja o realizacji zadań w zakresie promocji gminy.
 6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok,
 • w sprawie w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego
  i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Przytoczna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Gorzycko”,
 • w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Przytoczna,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarach 7 i 8 obręb Przytoczna.
 1. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie sesji.

 

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.przytoczna.bip.net.pl/?a=4618

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Konrad Golec