ZAWIADOMIENIE

image_pdfimage_print

Z A W I A D O M I E N I E

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lutego 2017 roku!!!

Na podstawie art. 6m ust. 2a i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 roku r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) w związku z uchwałą Rady Gminy Przytoczna Nr XXVI/175/2017, zawiadamiam, że od 1 lutego 2017 roku będą obowiązywać następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych do 6 mieszkańców:

  • 8,00 miesięcznie od mieszkańca – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny;

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 6 osób:

  • 43,00 zł miesięcznie – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 79,00 zł miesięcznie – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny;

URZĄD GMINY POINFORMUJE KAŻDEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W FORMIE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STAWEK !!!

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej na podstawie danych  zawartych w dotychczasowej  deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty tj. do 10.03.2017 r.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu – zgodnie z art. 6m ust. 2b w/w ustawy.

Jednocześnie przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Przytoczna pokój nr 5.            

Wójt Gminy Przytoczna                                                                                                                  /-/ Bartłomiej Kucharyk